Comparteix:

Projectes (problemes i solucions)

QM Primavera 2014-2015

Qm

Nivell Quadrimestral

Núm. màxim d'estudiants

Idioma

Prerequisits

T+P

7-10

40

Català

 

 


Codi

Crèdits

Distribució (T, P, L)

Departament

H/s treball estudiant

290178

5,5 (5 ECTS)

3,5T+2L

PROJECTES

2

 


Dia d’impartició

Hora d’impartició

Núm. de setmanes

Divendres

10:00-14:30

12Professor Responsable

Joan Llecha

Altres ProfessorsObjectius

curs de complement als TAPs. L'objectiu és dotar a l'estudiant d'un repertori de recursos més ampli per conceptualitzar i resoldre tot tipus de projectes, superant la limitació del nombre -forçosament curt- de temes que pot arribar a abordar en el seu itinerari per els diferents tallers. El curs presenta i analitza centenars de projectes o parts de projectes, considerant-los únicament des de la seva vessant pràctica -deixant de banda qualsevol consideració estètica o estilística- explorant així en tota la seva amplitud les possibilitats de, exercint al límit la intel·ligència i la capacitat creativa, "posar la forma a treballar".Subject abstract

the course is a complement to the TAPs. The course aims to provide students with a wider repertoire of resources to conceptualize and resolve all types of projects, overcoming the limitation of the -necessarily- small number of themes they meet on their journey through the different ateliers. The course presents and analyzes hundreds of projects, or parts of projects, focusing only on the practical issues of its design -leaving apart the consideration of any aesthetic and stylistic aspect- thus exploring to its full extent the possibilities of, using to the limit the intelligence and the creative skills, "put the form to work".Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

abordar conceptualment projectes de dimensió i naturalesa molt diversa, a totes les escales.

distingir, en un projecte, les formes que donen solució a problemes de les formes que no ho fan

valorar, davant d'un problema, si pot tenir o no solució formal

valorar, davant d'una solució, si resol el problema totalment, el resol a mitges, o no el resol

distingir entre les formes vàlides només dintre de la lògica d'un únic projecte de les generalitzables

distingir entre els problemes estables (la seguretat, la higiene, etc.) i els contingents (socials o culturals)

valorar i respectar la història de les idees en arquitectura

aplicar la seva capacitat creativa de manera més intel·ligent i responsable

 

Continguts

1

introducció: formes ocioses i formes laborioses en el projecte d'arquitectura.

2

taxonomia de problemes amb solució formal: objectes, edificis, ciutats.

3

estudis de cas 1: solucions a problemes relacionats amb les condicions ambientals dels espais

4

estudis de cas 2: solucions a problemes relacionats amb les dimensions dels espais

5

estudis de cas 3: solucions a problemes relacionats amb la salut i la higiene

6

estudis de cas 4: solucions a problemes relacionats amb la percepció (visualitat, acústica, etc.)

7

estudis de cas 5: solucions a problemes relacionats amb l'accés i la circulació (persones)

8

estudis de cas 6: solucions a problemes relacionats amb l'accés i la circulació (vehicles i mercaderies)

9

estudis de cas 7: solucions a problemes relacionats amb l'emmagatzematge (objectes, vehicles, etc.)

10

estudis de cas 8: solucions a problemes relacionats amb el manteniment (neteja, reparació)

11

presentació treballs 1

12

presentació treballs 2 i conclusionsMètode d'avaluació

per a l'avaluació és obligatòria l'assistència a un mínim de 9 de les 12 sessions. 50% participació en les discussions. 50% treball (estudi de cas a triar per l'estudiant)

 

Bibliografia

No hi ha bibliografia general. La bibliografia específica es donarà en relació a cada tema o estudi de cas.