Comparteix:

Formigó armat aplicat al projecte d'estructures i PFC-TFM

Qm Primavera 2014-2015

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants Idioma Prerequisits
P 7-10 30 Castellà Estructures III (pla 2010) Estructures IV (pla 94)


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290120 5 (4 ECTS) 2,5T + 2,5P EA 2
Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Dimecres (Wednesday) 16:00 - 20:00 12

 

Professor Responsable Pepa Gómez
Altres professors Xavier Gimferrer


Objectius

L’assignatura es planteja com una eina d’ajuda al projecte d’estructures en general, podent-se aprofitar pel projecte final de carrera (PFC) o treball final de Màster (TFM) en el Màster Universitari de tecnologia a l’Arquitectura (MUTA).

Es tracta de consolidar i ampliar els coneixements del formigó armat mitjançant l’aplicació pràctica sobre l’estructura unidireccional (pòrtics de barres i forjats o lloses alveolars unidireccionals) o bidireccional (forjat reticular o llossa massissa) d’un edifici. Es considerarà també el càlcul de sabates de pilars i murs de contenció.

Programes de càlcul amb ordinador que es poden utilitzar: Wineva, Cypecad,Tricalc.Subject abstract

Calculation computer programmes can be also used. Wineva, Cypecad, Tricalc.Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

§ Conèixer el comportament de les estructures espacials, bidireccional.

§ Abordar el càlcul d’estructures amb ordinador i comparar els resultats amb càlculs manuals.

§ Tractar el càlcul de fonamentacions superficials i murs de contenció.Continguts
1 Forjats unidireccionals. Predimensionament i càlcul.
2 Forjats sense bigues. L’estructura elemental: dues bigues que es creuen en l’espai.
3 Alleugerat de lloses. La secció en T. Zonificació de la llosa segons els seus esforços. Definició de las zones massisses i alleugerades. El mètode dels pòrtics virtuals.
4 Definició de las barres del P.V. i dels seus valors estàtics. Distinció entre els valors estàtics per a càrregues verticals i horitzontals. Particularitats sobre els estats de càrregues.
5 Aplicació del Wineva als pòrtics virtuals. Aplicació del programa CYPE.
6 Banda central i de suports. Definició. Distribució dels moments entre bandes.
7

Armat de reticulars. Seccions rectangulars i en T (zona de positiu i negatiu). Armat de lloses. Armat amb el programa CYPE.

8 Comprovació a tallant. Armat. (Primer lliurament).
9 Comprovació a punxonament. Armat.
10 Deformacions diferides.
11 Fonamentacions superficials. Sabates i bigues centradores.
12 Murs de contenció i murs de soterrani.


Mètode d'avaluació

Primer lliurament 40%.
Segon lliurament 60%.Enllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès