Comparteix:

Arquitectura paramètrica/Parametric architecture

Qm Primavera 2014-2015

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants

Idioma

Prerequisits

P 7-10 40 Anglès

 Codi

Crèdits

Distribució (T, P, L)

Departament

Tipus

H/s treball estudiant

290106

4 (3,5 ECTS)

T 30%   P10%   L60%

CA 1

Opt

4Dia Horari Nº setmanes
Dimecres (Wednesday) 16:00 - 20:00 10 setmanes
Professor Responsable Ramon Sastre
Altres Professors Enrique Soriano
Col·laboradors Pep Tornabell


Objectius

- Introducció dels conceptes de disseny paramètric.
- Programació aplicada a aquest tipus de disseny.Subject abstract
- Introduction to parametric design concepts.
- Applied programming for this type of design.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
Learned skills. At the end of the course the student must be able to: 
- Dissenyar un projecte d'arquitectura paramètrica senzill. / Design a simple piece of an architectonic project.
Cerca la forma / Form finding
Manipular el software adequat per aquesta tasca. / Operate with specialized software for this task.
- Conèixer els materials típics d'aquestes estructures. / Know typical materials for this kind of structures.
- Vocabulari de l'arquitectura paramètrica. / Use vocabulary of parametric architecture.
- Reconèixer les implicacions ambientals d'aquest tipus d'arquitectura. / Recognize the environmental implications of this type of architecture.
- Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en una presentació oral o escrita. / Reply correctly when asked about in an oral or written presentation.


Continguts
1
Introducció general. /General introduction.
2
Descomposició algorítmica d'un problema. El pseudocodi. / Algorithmic splitting of a problem. Pseudo-code.
3
Topologia + genotip + diferenciació alomètrica. / Topology + genotype + allometric differentiation.
4
Optimització estructural  - Cercar forma. / Structural optimization - Form-finding.
5
Mètodes de fabricació paramètrica. / Methods of parametric making.
6
Introducció a la Programació. / Introduction to programming.
7
Exercicis de "scripting". / Scripting exercises.
8
Interconnexió amb dades i programari extern. / Data interchange and external software.
9
Biomimètica, conducta emergent. / Biomimetics, emergent behaviour.
10
Sistemes reactius. Sensors, tipus i utilitats: Arduino, presentació. / Re-actives systems. Sensors, types and utility: Introduction to Arduino.


Mètode d'avaluació
- Exercicis puntuals 30% / Individual exercises 30%.
- Treball de disseny 50% / Design work 50%.
- Programes 20% / Programming 20%.


Enllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès