Comparteix:

Metabolisme urbà: projecte RELS 2

Qm Primavera 2014-2015

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 5-10 (7-10) 40
Castellà/Anglès


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290195 5 (4,5 ECTS) 4T + 1P UOT 1


Dia d'impartició Horari d'impartició Núm. de setmanes
Dilluns 16:30 - 20:40 12

 

 

Professor Responsable

professor col·laborador
Dani Calatayud

Coque Claret, Fabian Lopez, Ivan Muñiz


Objectius

 

L'assignatura Metabolisme Urbà té com a objectiu mesurar el consum i la dependència energètica de les famílies per veure com el seu cost incideix en la seva economia domestica, i com la renovació en alguns casos redueix el consum, i la petjada de carboni, o augmenta el confort allunyant-los de la línia de pobresa energètica per tal de reduir els costos sanitaris de la salut publica.


Objectiu principal és omplir l'objectiu de difusió de projecte UE. L'objectiu és definir i proposar una metodologia que ens ajudi a conèixer, no només les condicions tècniques de l'edifici, sinó també la relació i comportament dels usuaris. RELS pretén identificar quines són les possibles millores en eficiència energètica però quina serà la incidència en l'usuari?

L'assignatura Metabolisme Urbà té com a primer objectiu mesurar el consum i la dependència energètica de les famílies per veure com el seu cost incideix en la seva economia domèstica, i com la renovació en alguns casos redueix el consum, i la petjada de carboni, o augmenta el confort allunyant-los de la línia de pobresa energètica per tal de reduir els costos sanitaris de la salut publica. 

El projecte ha permès enfocar un segon objectiu que s'ha anat ubicant al centre del debat. En una situació de crisi econòmica la precarietat de les condicions d'habitabilitat de determinades famílies s'accentua i, de forma inevitable, desemboca en pobresa, precarietat energètica problemes de salut amb alts costos sanitaris. Per abordar aquesta segona faceta es respongui a les següents preguntes: Què és la Pobresa energètica?. Com es mesura la pobresa energètica?. Es pot incorporar la pobresa energètica a la metodologia RELS?

 

 Objetivos

La asignatura Metabolismo Urbano tiene como objetivo medir el consumo y la dependencia energética de las familias para ver cómo su coste incide en su economía doméstica, y como la renovación en algunos casos reduce el consumo, y la huella de carbono, o aumenta el confort alejándolos de la línea de pobreza energética para reducir los costes sanitarios de la salud publica.


Objetivo principal es llenar el objetivo de difusión de proyecto UE. El objetivo es definir y proponer una metodología que nos ayude a conocer, no sólo las condiciones técnicas del edificio, sino también la relación y comportamiento de los usuarios. RELS pretende identificar cuáles son las posibles mejoras en eficiencia energética pero cuál será la incidencia en el usuario?


La asignatura Metabolismo Urbano tiene como primer objetivo medir el consumo y la dependencia energética de las familias para ver cómo su coste incide en su economía doméstica, y como la renovación en algunos casos reduce el consumo, y la huella de carbono, o aumenta el confort alejándolos de la línea de pobreza energética para reducir los costes sanitarios de la salud publica.


El proyecto ha permitido enfocar un segundo objetivo que se ha ido ubicando el centro del debate. En una situación de crisis económica la precariedad de las condiciones de habitabilidad de determinadas familias acentúa y, de forma inevitable, desemboca en pobreza, precariedad energética problemas de salud con altos costes sanitarios. Para abordar esta segunda faceta se responda a las siguientes preguntas: ¿Qué es la pobreza energética?. Cómo se mide la pobreza energética?. Se puede incorporar la pobreza energética en la metodología RELS?

 

 
Resultats d'aprenentatge.

Difusio del projecte UE RELS

Introducció a la rehabilitació profunda amb rescat d'eficiència energètica.
(Deep renovation) Introducció a la precarietat energèticaObjetivos específicos de la asignatura 2014

Transmitir de forma ordenada las bases teóricas i practicas del proceso de la metodología de diagnosis de la UPC y como se ha implementado en los 6 casos piloto RELS.

Transmitir de forma ordenada las bases teórica y práctica del proceso especifico de diagnosis de la UPC de precariedad energética y como se ha incorporado en la matriz de decisión.

UK sobre Fuel Poverty, contrastar la información teórica sobre pobreza energética en España. Ampliar los casos estudiados de familias en pobreza energética, verificar la diagnosis UPC sobre familias en pobreza energética, en futuros casos piloto RELS, propuestos por la Agencia del Habitatge de Cataluña.

 

Programa de curso 2014

Los 20 alumnos distribuidos en 10 de grupos de 2 alumnos, se distribuirán, en las viviendas sociales propuestos. Realizaran el proceso de diagnóstico de base RELS (ficha del edificio, entrevistaran a 8 familias en pobreza energética, recogerán facturas, y se realizara. Propondrán soluciones de renovación, y harán una valoración económica. La simulación dinámica y el proceso de monitoring se explicarán teóricamente, y se implementará lo que sea posible con el material disponible.Bibliografia en Eficiència energètica

Directiva UE 2009/72/CE2009/73/CE sobre normas comunes

para el mercado interior de la electricidad y el gas

Directiva UE 2010/31/CE,

Directiva Europea 2012/27/UE

 

Bibliografia en Precarietat energètica

Fixing Fuel poverty B Boardman 2010

Defining Fuel poverty in Northen Ireland. C Lidell y B Boardman 2011

Getting the measure of the fuel poverty J Hills 2011

Fuel poverty : the problem and its measurement J Hills 2011

Pobreza energetica en España (ACA) 2012

 

Glossari

AHC After Housing Costs

BERR Enterprise and Regulatory Reform

BHC Before Housing Costs

BRE Building Research Establishment

BREDEM BRE Domestic Energy Model

CERT Carbon Emissions Reduction Target

CESP Community Energy Saving Programme

CIS Centro de Investigaciones Sociológicas

CMDs Common Mental Disorders

CSE Centre for Sustainable Energy

DECC Department of Energy and Climate Change

DWP Department for Work and Pensions

EAG EnergyAffordability Gap