Comparteix:

Criteris i tècniques de rehabilitació

Qm Primavera 2014-2015

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Idioma Prerequisits
P 7-10 40 Català/Castellà


Codi Crèdits Distribució (T,P,L) Departament Tipus Hores treball estudiant
290193 5 (4,5 ECTS) 2,5 T  2,5 P CA1 Opt 56 totals


Dia Horari Núm. de setmanes
Dimarts (Tuesday) 16:00 - 20:10 12 setmanes


Professor responsable Antoni Paricio

Altres professors
Manel Gonzalez


Objectiu
El objetivo de este curso es capacitar a los estudiantes a construir con cualquier dibujo 2D perspectivas de software, perspectivas forzadas, proyecciones distorsionadas y trompe l'oeil.
Estas técnicas se utilizan hoy en día en los comerciales (ver http://www.youtube.com/watch?v=UelJZG_bF98), en el arte de la calle (ver: http://www.julianbeever.net/), paisaje urbano (véase: http :/ / www.varini.org/) o incluso en estudios en neurociencias (ver http://www.youtube.com/watch?v=gJhyu6nlGt8). En el pasado, el arte ha utilizado este conocimiento desde el Renacimiento hasta el siglo XX (ver, entre muchas otras: http://www.mcescher.com/ o http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ambassadors_ (Holbein) .
La consecuencia de estos estudios para la educación de los estudiantes consistirá en una importante mejora de sus habilidades espaciales.
L’objectiu bàsic de l’assignatura, es aprendre a projectar rehabilitacions d’edificis i l’aplicació de les tecnologies bàsiques majoritàriament en obres d’acabat. Aquesta assignatura complementa la troncal “Intervenció en el parc edificat”.


Objetivo
El objetivo de este curso es capacitar a los estudiantes a construir con cualquier dibujo 2D perspectivas de software, perspectivas forzadas, proyecciones distorsionadas y trompe l'oeil.
Estas técnicas se utilizan hoy en día en los comerciales (ver http://www.youtube.com/watch?v=UelJZG_bF98), en el arte de la calle (ver: http://www.julianbeever.net/), paisaje urbano (véase: http :/ / www.varini.org/) o incluso en estudios en neurociencias (ver http://www.youtube.com/watch?v=gJhyu6nlGt8). En el pasado, el arte ha utilizado este conocimiento desde el Renacimiento hasta el siglo XX (ver, entre muchas otras: http://www.mcescher.com/ o http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ambassadors_ (Holbein) .
La consecuencia de estos estudios para la educación de los estudiantes consistirá en una importante mejora de sus habilidades espaciales.
El objetivo básico de la asignatura, es aprender a proyectar rehabilitaciones de edificios y la aplicación de las tecnologías básicas mayoritariamente en obras de acabado.  Esta asignatura complementa la troncal “Intervenció en el parc edificat”.


Subject abstract

The basic objective of the course is to learn to plan rehabilitation of buildings and the application of core technologies mostly finished works.

 

 Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Els alumnes que cursin i superin aquesta assignatura, hauran adquirit els criteris i les habilitats per:

Plantejar diagnosis i projectes de rehabilitació.
Millorar la funcionalitat i l’accessibilitat dels edificis.
Millorar el parc edificat pel que fa al consum energètic.
Condicionar façanes i cobertes.
Millorar l’habitabilitat dels edificis d’habitatges.
Gestionar l’execució d’obres de rehabilitació.

 

 Continguts
1 La rehabilitació com a concepte i com actitud. La reutilització i el canvi d’us d’edificis.
2

L’actualització funcional dels habitatges. Accessibilitat i usos.

 

 

3 La rehabilitació de façanes: Parament, balcons i cornises.
4 La rehabilitació de façanes: La millora tèrmica i acústica.
5 La rehabilitació de cobertes inclinades i planes.
6 La implantació d’aparells elevadors als edificis existents.
7 Les noves tecnologies aplicades a la rehabilitació.
8 El tractament de mitgeres com imatge urbana.
9 Com afrontar un projecte de rehabilitació; cas pràctic.
10 Anàlisi d’exemples de rehabilitació. Valoració crítica.
11 Avaluació de costos. Relacionar tècnica amb quantificació económica.
12 Valoració final de la rehabilitació.


Mètode d'avaluació

L’avaluació es planteja a partir d’una nota mitjana entre un examen teòric i un exercici pràctic.


Bibliografía

Reconeixement, diagnosis i intervenció en façanes. Bellmunt Rafael, Paricio Antoni, Vila, Nuria. Imprès a Cometa, S.A. Barcelona 2000. ISBN: 84-7853-403-2

Inspecció i diagnosi. Pautes per a la intervenció en edificis d’habitatge. Diaz Cesar, Casado Natividad COAC 2002, ISBN: 84-88258 94-1

 

Patologia y tecnicas de intervención en fachadas y cubiertas. Adell Josep Mª [et altres] Editorial Munilla-Leria, Madrid 1999 ISBN: 84-89150-26-5