Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística IV

Qm Tardor 2014-2015

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290642

5

Obligatòria

Urbanisme

UOT

Català/Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 5 crèdits x  25 h/crèdit =  125 h.
Aprenentatge dirigit:  5 crèdits x 11 h/crèdit = 55 h.
Teoria:      27,5 hores - 50%
Problemes: 27,5 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 70 hores

 • Equip docent

Carles Llop, professor responsable.
Xavi Matilla, altres professors.
Marta Carrasco, Konstantinos Kourkoutas i arturo Calderón, altres col·laboradors.

 • Objectius genèrics (català)

Projectes de ciutat i territori. Explorar els llocs emergents de projecte a la Barcelona metropolitana.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Proyectos de ciudad y territorio. Explorar los lugares emergentes de proyecto en la Barcelona metropolitana.

 • Generic aims (english)

Territory city and projects. To explore the emerging sites in Barcelona metropolitana area.

 • Objectius específics

Introduir a l’estudiant al projecte de ciutat sobre la base de temes i tòpics urbanístics contemporanis
rellevants: mitjançant una indagació dels diversos tipus de projectes urbans i territorials que
constitueixen l’ideari per un projecte de ciutat i la intervenció a escala territorial, utilitzant com a cas
d’estudi referencial a la metròpoli de Barcelona.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
Respecte a coneixements a saber:
 1. Conceptes de la projectació urbana i territorial.
 2. Estratègies territorials per abordar els temes rellevants de l’ordenació del territori i el projecte
  de ciutat contemporanis:
  - La comprensió i anàlisi de l’ús del territori i el sistema de ciutats resultant.
  - La mobilitat i les xarxes infrastructurals.
  - La preservació dels valors territorials, el mediambient i la protecció del patrimoni.
  - El projecte de la vivenda, com a eix central, en els diversos contextos urbans.
  - L’ordenació del territori a partir dels sistemes d’espais lliures territorials.
  - La construcció dels espais d’articulació i equilibri.
  - Estructura territorial basada en els sistemes urbans organitzats per les infrastructures de connexió.
  - La gestió dels projectes.

Respecte a
habilitats:
 • Interpretar les formes contemporànies dels sistemes territorials metropolitans.
 • Saber plantejar lògiques projectuals per a la seva transformació.
 • Comprensió de les formes del projecte i les escales diverses.
 • Establiment d’una base disciplinar d’integració de les propostes de projecte amb els escenaris i instruments de gestió pertinents per portar-les a la pràctica.

Respecte a
competències:
 • Capacitat d’anàlisi a l’escala urbana i territorial.
 • Capacitat de síntesi per la definició dels problemes i les oportunitats dels sistemes urbans i
  territorials contemporànies.
 • Capacitat per plantejar plans i projectes en el context del treball en el món local.

 • Web page
 • Continguts
1 El procés d’urbanització mundial i els territoris al segle XXI.
2 La formació metropolitana de la regió metropolitana de Barcelona, i els elements clau actuals per un projecte renovat de la metròpoli.
3 Temes recurrents. Noves demandes i nous projectes del projecte de ciutat contemporània.
4 Articulacions. Reciclatges urbans i la requalificació de llocs amb valor afegit.
5 Acupuntura urbana i operacions de vertebració urbana i territorial
6 Noves àrees de centralitat.
7 Les malles metropolitanes (1) Ecològic- paisatgístiques
8 Les malles metropolitanes (2). Sistemes viaris i de mobilitat.
9 Visita de curs: el projecte de ciutat a (Municipi de l’Arc Metropolità de Barcelona)
10 Exposició i debat final sobre el treball

 

 • Metodologia docent

El curs es desenvoluparà en forma de Seminari, a partir de sessions de presentació teòrica i de projectes a l’àmbit metropolità de Barcelona, i sessions de seminari amb les presentacions de casos d’estudi.

Es realitzaran, un parell de visites a institucions de l’àmbit metropolità de Barcelona per aprofundir sobre els continguts dels projectes que estan realitzant.
Es distribuirà entre els estudiants un llistat de tòpics i de projectes a analitzar. Els encarregats de cada tema presentaran en les sessions corresponents el tema desenvolupat i lliuraran al final de la seva intervenció un dossier de l'exposició.
L'avaluació del curs es realitzarà en base a l'assistència presencial a totes les sessions, en base a la presentació del treball i als dossiers elaborat per cada alumne o grup d'alumnes (màxim dos).
El curs es desenvoluparà en forma de Seminari, a partir de sessions de presentació teòrica i de projectes a l’àmbit metropolità de Barcelona, i sessions de seminari amb les presentacions de casos d’estudi.Es realitzaran, un parell de visites a institucions de l’àmbit metropolità de Barcelona per aprofundir sobre els continguts dels projectes que estan realitzant.Es distribuirà entre els estudiants un llistat de tòpics i de projectes a analitzar. Els encarregats de cada tema presentaran en les sessions corresponents el tema desenvolupat i lliuraran al final de la seva intervenció un dossier de l'exposició.L'avaluació del curs es realitzarà en base a l'assistència presencial a totes les sessions, en base a la presentació del treball i als dossiers elaborat per cada alumne o grup d'alumnes (màxim dos).

 

 • Sistema d'avaluació competències específiques. %

Assistència al curs i participació en els debats 20%

Presentació dels treballs, 60%

Exposició i debat-seminari sobre el treball, 20%

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %


Enllaç a la bibliografia