Comparteix:

Bases per al projecte I

Qm Primavera 2014-2015

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290604

6

Obligatòria

Bases per al projecte

PA

Català/Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.
Aprenentatge dirigit: 6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.
Teoria:      10 hores - 15%
Problemes:
Laboratori: 43 hores - 65%
Activitats dirigides (Tutoria mig grup): 13 hores - 20%
Aprenentatge autònom: 84 hores

 • Equip docent

Benjamin Pleguezuelos, professor responsable
Lluís Beriain, Victor Bonet.

 • Objectius genèrics (català)

Projectes: Representar 1.
Taller d'iniciació en la pràctica projectual, posant èmfasi en:
- La observació de la realitat construïda com  a mecanisme de coneixement.
- La representació correcta i acurada del projecte arquitectònic.
- El procés de projectació.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Proyectos: Representar 1.
Taller de iniciación el práctica proyectual, haciendo hincapié en:
- La observación de la realidad construida como mecanismo de conociemiento.
- La representación correcta y esmerada del proyecto arquitectónico.
- El proceso de proyectación.

 • Generic aims (english)

 

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Conèixer i tenir capacitat de posar en pràctica els continguts específics de l'assignatura, llistats en l'apartat 'Coninguts'.
 • Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor (CG3).
 • Col·laborar en equips dirigits per un docent (CG5)

 

 • Web page

 

 • Continguts
 1. Observació, comprensió i enregistrament de l'entorn inmediat.
 2. Utilització de la representació gràfica i de la maqueta com a eines de treball en el Taller.
 3. Nocions d'ergonomia, de mides dels objectes i d'àmbits d'ús.
 4. Utilització de la geometria, de la modulació i de les proporcions en el projecte d'arquitectura.
 5. Procés de projectació i metodologia de treball.
 6. Nocions bàsiques sobre l'habitar, per ser aplicades en exercicis del Taller.

 

 • Metodologia docent
L'assignatura s'articula en diversors exercicis, que es lliuraran segons el calendari docent.
Els exercicis estaran dimensionats per a ser realitzats principalment en el Taller, sota la supervisió directa dels professors. Hi haurà sessions de correcció col·lectiva dels treballs dels estudiants.
També tindran lloc sessions teòriques, instrumentals i de debat al voltant dels continguts de l'assignatura. Es proposarà la lectura i estudi dalguns textes i materials, i el visionat d'alguns documentals; al voltant dels quals tindran lloc sessions de debat col·lectiu.
L'assistència és obligatòria a totes les activitats del Taller.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %
Tots els exercicis són de realització obligatòria per superar l'assignatura. El pes del penúltim exercici serà d'un 40% de l'avaluació; i el del darrer exercici serà del 60%.


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG3. Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor.
CG5. Col·laborar en equips dirigits per un docent.

Enllaç a la bibliografia