Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud i recollida del títol

Sol·licitud del títol
En finalitzar cada quadrimestre la secretaria acadèmica, desprès de rebre les actes de correcció del PFC, procedirà a incorporar  les notes als expedients dels estudiants.

En un termini aproximat de 3 dies després de la correcció del PFC, els estudiants titulats podran sol·licitar el títol.

La sol·licitud requereix:
  1. Dipositar el projecte a la biblioteca
Per a més informació, es pot consultar el web de la Biblioteca de l’ETSAV
  1. Presentar a la secretaria acadèmica la següent documentació
  • resguard del dipòsit a la Biblioteca
  • original i fotocòpia del DNI vigent en el cas de tenir nacionalitat espanyola
  • original i fotocòpia del passaport  

Es facilitarà a l’interessat un imprès de sol·licitud que haurà de signar i una taxa que es podrà pagar amb targeta de crèdit o dèbit. Si no, haurà d’anar a qualsevol oficina de “La Caixa” per fer el pagament.
Un cop pagada la taxa s’entregarà un justificant. 

Per al curs 2013-2014, la taxa de sol·licitud d'expedició del títol d'arquitecte amb SET inclòs és de 216,63 €.

Suplement Europeu al Títol (SET)
RD 1044/2003 d'1 d'agost

El Suplement Europeu al Títol és el document que acompanya a cadascún dels títols universitaris de caràcter oficial i té validesa a tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seva titulació en el sistema nacional d'educació superior.

No existeix obligatorietat de sol·licitar el SET.

Respecte del termini per sol·licitar-lo, el SET es pot demanar conjuntament amb el títol o bé amb posterioritat. En aquest últim cas, és requisit indispensable per a l'expedició del SET tenir la sol·licitud prèvia del títol.

Recollida del títol
Quan el títol estigui imprès, es notificarà per correu postal a l’adreça familiar de l'interessat perquè el pugui recollir:
 
  • Personalment, aportant el DNI o passaport i el resguard del títol.
  • En el supòsit que no pugui recollir-lo personalment, podrà enviar una persona autoritzada mitjançant un poder notarial.

D'altra banda, en el cas de viure en un altra localitat lluny de l’ETSAV, podrà sol·licitar a la secretaria acadèmica la remissió del títol:

  • A un centre oficial: Delegació de Govern, Subdelegació de Govern més pròxima al domicili  o en el seu cas a la Dirección Provincial de Educación en Ceuta o Melilla.
  • A una Oficina Consular o Ambaixada espanyola.


Per a més informació, consulteu la pàgina web de la UPC