Vés al contingut (premeu Retorn)

Dibuix I

Qm Primavera 2014-2015

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290019

6

Obligatòria

Dibuix arquitectònic

EGA I

Català / Castellà

La docència de Dibuix I s'encabirà a la docència de l'assignatura Dibuix I (290603) del pla d'estudis 2014.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.


 • Objectius genèrics (català)

Introduir l’estudiant en el llenguatge gràfic arquitectònic, iniciant-lo en les estratègies, convencions i tècniques de percepció, ideació, representació i expressió de formes i espais.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Introducir al estudiante en el lenguaje gráfico arquitectónico, iniciándolo en las estrategias, convenciones y técnicas de percepción, ideación, representación y expresión de formas y espacios.

 • Generic aims (english)

Introducing the student in graphic architectural language iniciating him to graphic strategies, conventions and techniques of perception, ideation, representation and expression of space and form.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Apunts a mà alçada de vólums i espais arquitectònics. Croquis i presa de dades per a l'aixecament d'edificis i rudiments de perspectiva.
 • Dibuix d'ideació, dièdric i axonometria per a conèixer l'espai i fer-lo entendre.
 • Lectura de forma, distància, jerarquia. Valors de línia i convencions gràfiques.
 • Conceptes compositius del dibuix d'arquitectura. Equilibri, figura i text.
 • Posada a escala. Representació dièdrica i axonomètrica dels espais i els volums.
 • Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Ús adequat del dibuix, format retolació, cotes. Eines bàsiques per a la construcció del portfolio.
 • Ús del vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en un presentació oral o escrita.
 • Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor.

 

 • Web page

 

 • Continguts
 1. Aprendre a mirar. Percepció, interpretació i representació.
 2. Aprendre a comunicar. Estratègies i convencions gràfiques.
 3. Aprendre a imaginar. Processos i tècniques de ideació.

 

 • Metodologia docent

El fil conductor del curs es desenvolupa mitjançant exercicis pràctics que es resolen uns a classe, i d’altres a casa. L’objectiu i condicions de realització de cadascun d’aquests exercicis s’estableix en un enunciat que es complementa amb sessions teòriques que es desenvolupen a classe, amb lectures preparatòries per part de l’estudiant, i, ocasionalment, amb sessions de debat sobre temes concrets. (tot aquest material restarà dipositat al Campus Digital ATENEA per a la seva consulta)

 

El plantejament de cadascun dels exercicis es fa donant especial importància a dos aspectes inherents a la funció del dibuix : d’una banda, a fomentar la creativitat de l’estudiant; d’altre, donar resposta a l’exigència de ser rigorós amb la manera de comunicar gràficament la solució que es proposa, i curós en la execució manual.

 

A final de curs l’estudiant ha d’haver demostrat que ha adquirit les competències i les habilitats que el capaciten per a continuar l’aprenentatge. També ha d’haver mostrat una actitud activa en el seu aprenentatge. Els continguts del curs, exercicis i classes teòriques, estan disposats en un ordre específic, establert per tal de facilitar l’adquisició de coneixements per part de l’estudiant. És per això important seguir el ritme del curs, assistir  a totes les classes i fer tots els exercicis proposats. • Sistema d'avaluació competències específiques. %

L’avaluació és continuada. Tots els exercicis son avaluats un cop realitzats, per tant l’estudiant podrà conèixer en tot moment el progrés del seu aprenentatge.

 


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Ús adequat del dibuix, format retolaci, cotes. Eines bàsiques per a la construcció del portfolio.
CG3. Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor. 


Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors