Vés al contingut (premeu Retorn)

La transformació de la ciutat construïda

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290056

5

Obligatòria

Urbanisme

UOT

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 5 crèdits x  25 h/crèdit =  125 h.
Aprenentatge dirigit:  5 crèdits x 11 h/crèdit = 55 h.
Teoria:      27,5 hores - 50%
Problemes: 27,5 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 70 hores

 

 • Equip docent

Josep M. Vilanova, professor responsable.
Ferran Navarro, altres professors.

 

 • Objectius genèrics (català)

Coneixement dels processos i de les eines d’actuació de transformació en la ciutat construïda: a) parcel·la a parcel·la en base als paràmetres reguladors de les normes urbanístiques i b) per àmbits més amplis per a la millora dels elements de l'estructura pública de la ciutat: vials, zones verdes i equipaments, tot plegat en el context del pla general urbanístic municipal.

 

 • Objetivos genéricos (castellano)

Conocimiento de los procesos y de las herramientas de transformación en la ciudad construida: a) parcela a parcela en base a los parámetros reguladores de las normas urbanísticas y b) por ámbitos más amplios para la mejora de los elementos de la estructura pública de la ciudad: viales, zonas verdes y equipamientos, todo ello en el contexto del plan general urbanístico municipal.

 • Generic aims (english)

Knowledge of the processes and tools of transformation in the city built: a) plot by plot based on regulatory parameters of planning regulations and b) wider areas for the improvement of public structural elements of the city: roads, parks and equipment, all in the context of General municipal urban plan.

 

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

- Analitzar els processos actuals de les trames urbanes consolidades

- Diagnosticar les necessitats de millora dels teixits urbans

- Comprendre i avaluar les diverses alternatives possibles

- Conèixer els instruments d'ordenació i gestió de les actuacions urbanes

- Comprendre la funció central dels plans generals urbanístics municipals

- Conèixer l'estructura de la ciutat i la seva regulació i projectació

- Projectar amb criteris els elements de l'estructura pública de la ciutat


· Eines de planejament urbanístic.
· Instruments urbanístics definits en el marc legislatiu.
· Estructura de la ciutat i la seva regulació.
· Planejament.
· Pautes i dinàmiques de transformació de la ciutat.

CG4. Analitzar, valorar i respondre les preguntes que es formulin en una presentació oral.
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a l'urbanisme.

 


 • Web page
 • Continguts

- Els problemes actuals de la transformació de la ciutat i els seus antecedents

- Els teixits urbans. Tipus i característiques

- L'habitatge i les activitats econòmiques a la ciutat

- El planejament urbanístic I : la regulació dels teixits

- Estructura urbana; elements i sistemes

- Els components de l'estructura pública de la ciutat

- El planejament urbanístic II : les actuacions de millora de l'estructura urbana

 

 • Metodologia docent
- Presentació i desenvolupament dels temes teòrics a l'aula
- Lectura, debat i crítica de textos i projectes
- Treball de camp de reconeixement i diagnosi de teixits urbans
- Pràctiques puntuals sobre qüestions concretes rellevants
- Seguiment i crítica de propostes de millora urbana durant l'exercici pràctic

 • Sistema d'avaluació competències específiques. %

Seguiment del curs: 10%

Proves escrites: 40%

Exercicis: 50%

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Analitzar, valorar i respondre les preguntes que es formulin en una presentació oral.
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a l'urbanisme.


Enllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès