Comparteix:

Tecnologia II

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290044

7

Obligatòria

Tecnologia

CA1

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 7 crèdits x  25 h/crèdit =  175 h.
Aprenentatge dirigit:  7 crèdits x 11 h/crèdit = 77 h.
Teoria: (G) Classe expositiva i participativa. 38,5 hores - 50%
Problemes: (M) Resolució de problemes o pràctica. 38,5 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup)
Aprenentatge autònom: 98 hores

 • Equip docent

Marta Adroer,  professora responsable.
Oriol Muntané, altres professors.

 • Objectius genèrics (català)

El serveis com a part indissoluble del projecte arquitectònic. Disseny i càlcul dels serveis als edificis.
Construir a partir dels materials: formigó i formigó armat.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Los servicios como parte indisoluble del proyecto arquitectónico. Diseño y cálculo de instalaciones en los edificios.
Construir a partir de los materiales: hormigón y hormigón armado.

 • Generic aims (english)

Facilities and services as inseparable parts of the project itself. Housing design and calculations.
To construct form materials: concrete and reinforced concrete.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Construcció d'edificis convencionals d'alçada mitja i els seus sistemes de serveis.

- Estructures de sostres per a edificis de diverses plantes.
- Façanes i cobertes usuals.
- Sistemes de serveis.
- Utilització adequada dels materials corresponents.
- Valoració i aspectes legals.

CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat als edificis convencionals.
CG4. Utilitzar vocabulari tècnic apropiat.

 • Web page
 • Continguts
1. Formigó armat com a material de construcció.
2. L'arquitectura de mitjana alçada en formigó: Fonaments, contencions, estructures porticades unidireccionals i bidireccionals, sostres de formigó.
3. Relació estructura tacament: tancaments humits i tancaments en sec.
4. Cobertes planes sobre sostres de formigó.
5. Manteniment, transformació, reparació.
6. Relació ordre estructura i ordre instalacions.
7. Energia: Combustibles i càrrega tèrmica.
8. Sistemes de climatització per aigua i per aire.
9. Subministre i distribució d'Electricitat.
10. Subministre i distribució d'aigua freda i calenta.
11. Evaquació d'aigua.
12. Evaquació d'aire.
13. Seguretat.
14. Transpot.
15. Valoració i aspectes legals.
 • Metodologia docent
 • Sistema d'avaluació competències específiques. (%)
2 Avaluacions teòriques. 40% en conjunt.
3 Pràctiques i treball gràfic 40%
Professor 10%
 • Sistema d'avaluació competències genèriques. (%)

CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat als edificis convencionals.
CG4. Utilitzar vocabulari tècnic apropiat.Enllaç a la bibliografia