Comparteix:

Urbanisme II

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290042

5

Obligatòria

Urbanisme

UOT

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 5 crèdits x  25 h/crèdit =  125 h.
Aprenentatge dirigit:  5 crèdits x 11 h/crèdit = 55 h.
Teoria:      27,5 hores - 50%
Problemes: 27,5 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 70 hores

 • Equip docent

Antonio Font, professor responsable.
Isabel Castiñeira, altres professors.

 • Objectius genèrics (català)

Ciutat i projecte residencial en el segle XX.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Ciudad y proyectoresidencial en siglo XX.

 • Generic aims (english)

Cities and residential projects in the XXth century.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Ciutat i projecte residencial.
Exemples de projectes residencials del segle XX.

- El problema de l'habitatge i el projecte residencial en el marc de l'evolució de la ciutat del segle XX.
- La formulació teòrica i l'evolució dels projectes (ciutat jardí, CIAM i l'ordenació oberta, etc.).
- Anàlisi de projectes residencials de referència.
- Dimensionat, instruments de projecte i paràmetres bàsics de projectes residencials.

CG2. Reconèixer les implicacions ambientals de l'urbanisme.
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a l'urbanisme.
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan es formulin preguntes en una presentació oral o escrita.

 • Web page

 • Continguts
Contingut teòric:
 1. Presentació del curs i exercicis.
 2. La ciutat jardí anglesa
 3. L’alternativa al suburbi americà
 4. Les propostes actuals de baixa densitat
 5. Alternatives al planejament residencial
 6. Pràctica
 7. El CIAM i el tractat d’Atenes.
 8. Les Siedlungen de Frankfurt.
 9. El bloc com a unitat física i funcional.
 10. Les noves ciutat Angleses.
 11. Pràctica
 12. El Planejament de la ciutat amb els postulats del CIAM.
 13. La interpretació local dels principis CIAM
 14. Les propostes residencials actuals-locals.
 15. Examen

Contingut instrumental:

 1. Traçat viari i moviments de terres.
 2. Delimitació dels espais lliures i localització/grandària dels equipaments.
 3. Ordenació dels usos i divisio del sòl edificable. Unitat mínima d'actuació.
 4. Dimensionat i paràmetres bàsics.
 5. Ordenació de l'edificació. Perímetres i perfils reguladors.
 • Metodologia docent • Sistema d'avaluació competències específiques. %
Treball 50% (pràctics) teòric 50%. Cada treball té un coeficient en funció de la dificultat.
L’examen és coeficient 2 (20%)


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG2. Reconèixer les implicacions ambientals de l'urbanisme.
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a l'urbanisme.
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan es formulin preguntes en una presentació oral o escrita.


Enllaç a la bibliografia