Vés al contingut (premeu Retorn)

TAP V

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290041

12 (7+3+2)

Obligatòria

Projectes/Estructures/Tecnologia

PA/EA/CA1

Català / Castellà

  • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 12 crèdits x  25 h/crèdit =  300 h.
Aprenentatge dirigit: 12 crèdits x 11 h/crèdit = 132 h.
Teoria:      20 hores - 15%
Problemes:
Laboratori: 112 hores - 85%
Activitats dirigides (Tutoria mig grup)
Aprenentatge autònom: 168 hores

  • Equip docent

Joan Llecha (PA), professor responsable.
Carles Marcos (PA), Núria Sabater (PA), Jaume Torrents, Josep Gomez Serrano i Nacho Costales (EA); Arcadi de Bobes, Manuel González i Oriol Muntané (CA)

  • Objectius genèrics (català)

L'habitatge col·lectiu.

El curs es centra exclusivament en l'habitatge col·lectiu. Es tracten totes aquelles variables que influeixen en les qualitats d'un habitatge, i aquelles que tenen a veure amb la necessitat d'aconseguir aquestes qualitats en un edifici que agrupa un cert nombre d'habitatges. Si en el primer cas cal atendre al confort -físic i psicològic- dels usuaris, en el segón cal atendre a les condicions -formals i tècniques- que imposa la repetició d'habitatges i la mida de l'edifici. El curs manté un doble compromís: d'una banda, el màxim respecte a les persones per a les que es projecta, a totes les seves necessitats i sensibilitats; i de l'altre, el mateix respecte vers l'entorn, reconeixent la rellevància que l'arquitectura de l'habitatge té en la definició formal i funcional dels sistemes urbans.

  • Objetivos genéricos (castellano)

La vivienda colectiva.
El curso de centra exclusivament en la vivienda colectiva. Se tratan todas aquellas variables que influyen en las cualidades de una vivienda, y aquellas que tienen que ver con la necesidad de conseguir estas cualidades en un edificio que agrupa un número más o menos elevado de viviendas. Si en el primer caso hay que atender a las necesidades -físicas y psicológicas- de los usuarios, en el segundo hay que prestar atención a las condiciones -formales y técnicas- que impone la repetición de viviendas y el tamaño del edificio. El curso mantiene un doble compromiso: por un lado, el máximo respeto a las personas para las que se proyecta, a todas sus necesidades y sensibilidades; y por otro, el mismo respeto hacia el entorno, reconociendo la relevancia que la arquitectura de la vivienda colectiva tiene en la definición formal y funcional de los sistemas urbanos.

  • Generic aims (english)

The cours deals exclusively with housing.

The cours deals exclusively with housing. It covers all the variables that influence the qualities of a dwelling, and those that arise when these qualities have to be achieved in a building which includes a number of flats. If in the first case we must address the needs -physical and psychological- of the users, in the second we must pay attention to the conditions -formal and technical- imposed by the repetition of units and the size of the building. The course maintains a double commitment: first, the utmost respect for the people, to all his needs and sensibilities; and on the other hand, a like respect for the environment, recognizing the importance that the architecture of housing has in the formal and functional definition of urban systems.

  • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

- entendre, valorar i donar resposta arquitectònica a totes les necessitats i sensibilitats dels futurs usuaris.

- controlar i articular significativament totes les qualitats dels habitatges projectats (dimensionals, ambientals, etc.).

- administrar amb criteri les condicions ambientals del lloc (orientació, visuals, circulacions, etc.).

- resoldre constructivament el seu projecte, tant a nivell general (estuctura) com particular (façana, coberta, etc.).

- integrar de manera significativa les decisions tècniques amb les formals.

- conèixer, respectar i integrar en el seu projecte la normativa aplicable.

- detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit de l'habitatge (CG1).

- tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat (CG2).

- organitzar la feina de manera adequada al temps disponible i als objectius demanats (CG3).


J.E.
Programa, ús i organització I.

- Projectes plantejats des de la planificació, estructuració i distribució dels espais habitables.
- Incidència dels factors estructurals en el disseny del projecte.
- Incidència dels factors constructius i ambientals de l'espai exterior.
- Organització de programes funcionals des de factors d'habitabilitat.
- Disposició i distribució de les parts d'un edifici.
- Agrupació sistemàtica d'unitats programàtiques similars o diverses.
- Incidència dels factors constructius de l'espai interior en el disseny del projecte.
- Incidència de la normativa en el disseny del projecte.

 

  • Web page
  • Continguts

1. El confort. Definició i condicions.

2. Habitatge i entorn: l'arquitectura com elaboració del paisatge.

3. L'edifici com a sistema: integració de les qualitats formals, funcionals i constructives.

4. La casa com sistema d'àmbits: les activitats.

5. La casa com itinerari: les circulacions.

6. Distribució o organització?: el disseny dels espais i el disseny de les relacions.

7. Flexibilitat i adaptabilitat: el disseny pels canvis.

8. Equipament i mobiliari: les formes immediates.

9. L'estructura: la construcció de la sustentació.

10. Tancaments i cobertes: la construcció de la protecció.

11. Espais de servei i sistemes tècnics.

  • Metodologia docent

En el curs es fa un únic projecte, en dues etapes. La primera, que finalitza amb la presentació d'un avantprojecte al final de la sisena setmana del curs, està assistida per lliçons teòriques de caràcter general. A la segona part del curs el projecte es continua desenvolupant a partir d'una sèrie d'exercicis que tracten aspectes parcials del projecte, assistits per lliçons teòriques específiques. No es fan correccions personals: els estudiants estan obligats a assistir i a participar en les correccions dels altres estudiants.
  • Sistema d'avaluació competències específiques.

1 treball, 2 lliuraments: 30% i 30%; exercicis: total 30%; presència i participació en el curs 10%. Per a l'avaluació cal haver fet tots els lliuraments.