Vés al contingut (premeu Retorn)

Tap III

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290032

8

Obligatòria

Projectes

PA

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 8 crèdits x 25 h/crèdit = 200 h.
Aprenentatge dirigit: 8 crèdits x 11 h/crèdit = 88 h.
Teoria:      15 hores - 15%
Problemes:
Laboratori: 75 hores - 85%
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 112 hores

 • Equip docent

Lluís Tobella, professor responsable.
Fernando Marzá Pérez, Tomeu Ramis.

 • Objectius genèrics (català)

Posar en relació directa, Tècnica i Projecte, de manera que les decisions de projecte vinguin avalades pels sistemes constructius. Utilitzar formes de representació que facilitin la comprovació formal i constructiva constant en la realització del projecte.

PROJECTE+CONSTRUCCIÓ+MATERIALITZACIÓ

 • Objetivos genéricos (castellano)

Poner en relación directa, Técnica y Proyecto, de manera que las decisiones del proyecto vengan avaladas por los sistemas constructivos. Utilizar formas de representación que faciliten la comprobación formal y constructiva constante en relación al proyecto.
PROYECTO + CONSTRUCCIÓN + MATERIALIZACIÓN

 • Generic aims (english)

To link directly, Technical and Project so that decisions come backed by project construction systems. Use forms of representation to facilitate the verification of design and structure constant in relation to the project.
PROJECT + CONSTRUCTION + MATERIALIZATION

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Estratègies de projecte enfocades a la materialització de l'arquitectura.
 • Utilització del sistema constructiu com a eina del projecte.
 • Disseny de cobertes i embolcalls a partir de mecanismes constructius i materials.
 • Coneixement de l'aplicació de produccions seriades.
 • Representació gràfica i en maqueta de sistemes constructius d'edificis de referència.
 • Coneixement i aplicació dels materials com a generadors formals.
 • Formalització del volum, a partir de la forma de coberta i tancaments i d'il·luminació natural de l'espai interior.
 • Posar en relació directe, tècnia i projecte, de manera que les decisions de projecte vinguin avalades pers sistemes constructius.
 • Participar en treballs en equip supervisats per un docent.
 • Saber organitzar-se per fer la feina que se li encarrega, en un temps establert pel professor.
 • Detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit de la construcció.

 

 • Web page
 • Continguts

Analitzar, entendre i projectar, parts elementals d’una edificació al servei d’un determinat us: l’estructura, els tancaments, els materials i sobre tot la coberta.

En el primer treball, s’analitzen –en dibuix i maquetes- les cobertes d’alguns edificis significatius.

L’estudi d’aquests edificis permet entendre l'important relació entre coberta i estructura en els edificis de planta baixa, així com la importància de la coberta en la definició del volum de l’edifici.

Conèixer bons edificis es una manera d’aprendre a projectar. En aquest cas el coneixement necessari per a re dibuixar i representar en maqueta parts d’aquests edificis, fa necessària la seva comprensió

 

El segon treball, es planteja en dues etapes. En la primera es projecta un cobert multi us, construït bàsicament amb fusta. En la segona etapa se li assigna un us concret i es resolen, els tancaments i l’organització per aquest programa de necessitats.

COBRIR +TANCAR+ORGANITZAR

 

Projectar una coberta, permet establir una relació directa i senzilla entre les qüestions a resoldre i les decisions de projecte i entrar de manera gradual en la complexitat del projecte d’arquitectura.

SUPORTAR+IL·LUMINAR +DESGUASSAR+VENTILAR

Projectar un cobert, representa pensar en el tipus d’edifici mes elemental. Estar en el primer nivell de protecció fora de l’aire lliure.

 

Aquest segon treball s’inicia  amb el projecte d’una coberta, per tal d’ introduir el concepte de flexibilitat o independència formal respecte als usos possibles. La coberta projectada haurà de permetrà una certa diversitat d’usos, la qual cosa la farà formalment més consistent.

L’elecció d’un únic material -la fusta en aquest cas- facilita reconèixer la relació entre: característiques tècniques d’un material i proposta formal.

La complexitat programàtica de l’ús assignat permet introduir -en la segona etapa del projecte- el concepte de programa funcional no tan sols com a compliment d’uns determinats paràmetres sinó com el concepte del qual s’han derivarà part del caràcter de l’edifici.

 

Ambdós treballs posaran l’èmfasi en la materialització –en maqueta- dels aspectes constructius i de detall, la qual cosa permetrà una major relació entre el projecte dibuixat i construït.

Per facilitar aquest treball en maqueta, aquest Tap III es desplegarà en col·laboració amb el Taller de maquetes de l’ ETSAV.

 • Metodologia docent • Sistema d'avaluació competències específiques. %

L’avaluació continuada es basarà en el treball diari, en el seguiment per part del professor i en la qualificació periòdica dels treballs, parcials o finals previstos en el programa.

10% primer treball.

20% segon treball, primera etapa.

70% segon treball, etapa final.

Per aprovar el curs caldrà haver realitzat i presentat tots els treballs previstos en el programa. • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG5. Participar en treballs en equip supervisats per un docent.
CG3. Saber organitzar-se per fer la feina que se li encarrega, en un temps establert pel professor.
CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit de la construcció.


Enllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès