Comparteix:

Disseny ambiental de l'edifici

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290028

4

Obligatòria

Tecnologia

CA I

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 4 crèdits x 25 h/crèdit = 100 h.
Aprenentatge dirigit: 4 crèdits x 11 h/crèdit = 44 h.
Teoria:      22 hores - 50%
Problemes: 22 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 56 hores

 • Equip docent

Arcadi de Bobes, professor responsable.
Anna Pagés, Anna Casas.

 • Objectius genèrics (català)

Conèixer les bases per a la sostenibilitat i els mitjans naturals de control ambiental a l'arquitectura (solar, lumínic, higrotèrmic i acústic).

 • Objetivos genéricos (castellano)

Conocer las bases para la sostenibilidad y los medios naturales de control ambinetal en la arquitectura (solar, lumínico, higrotérmico y acústico).

 • Generic aims (english)

 

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Conèixer els conceptes bàsics de la sostenibilitat relatius a l'arquitectura.
 • Saber relacionar la repercussió que la forma de projectar i construir té sobre el comportament energètic i de confort de l'edifici.
 • Saber quantificar els fenòmens d'assolellament, luminics, higrotèrmics i acústics en l'àmbit de l'edifici.
 • Saber incorporar de forma bàsica els conceptes desenvolupats  a l'assignatura al procés de projecte.
 • Reconèixer les implicacions ambientals de l'arquitectura.
 • Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny de l'edifici.

 

 • Web page
 • Continguts
 1. Sostenibilitat: Concepte sostenibilitat. Edificació sotenible. Els fluxos materials de l'arquitectura, especialment, els relacionats amb l'energia als edificis.
 2. Asolellament: Geometria solar. El sol vist des de la terra. Estudi d'ombres sobre el pla horitzontal. Radiació solar. Materials opacs selectius i transparents. Proteccions solars. Influència en la visió i la il·luminació natural. exemples d'arquitectura. Càlcul i comprovació de proteccions solars.
 3. Il·luminació natural: Física de la llum. Magnituds i unitats. Fisiologia de la llum. Llum natural. Exemples d'arquitectura. Mètodes de càlcul simplificats. Condicions mínimes d'estabilitat.
 4. Control higrotèrmic: Paràmetres de confort higrotèrmic. Comportament dels edificis en funció de les seves característiques. Exemples d'arquitectura. Capacitat tèrmica, inèrcia tèrmica, aïllament, aprofitament de la radiació solar. Balanç energètic. Fluxos d'aire al voltant i a l'interior dels edificis, ventilació natural i infiltracions. Recursos arquitectònics.
 5. Control acústic: paràmetres físics. comportament dels materials. Transmissió de sorolls i vibracions a travès dels sòlids. Exemples d'arquitectura i construcció. Acústica de locals. Fórmula de Sabine. Nivell acústic interior.

 

 • Metodologia docent
Classes expositives participatives -complementades amb exercicis d'aprenentatge cooperatiu i casos d'estudi- i resolució d'exercicis i problemes.

 • Sistema d'avaluació competències específiques. (%)
2 exàmens: 65%
Assistència: 10%
Exercicis a classe i treball de curs: 25%
 • Sistema d'avaluació competències genèriques. (%)

CG2. Reconèixer les implicacions ambientals de l'arquitectura.

CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny de l'edifici.