Comparteix:

Matemàtiques II

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290021

6

Bàsica

Matemàtiques

EA (MiI)

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.
Aprenentatge dirigit: 6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.
Teoria:      33 hores - 50%
Problemes: 33 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 84 hores

 • Equip docent

Jordi Recasens, professor responsable.
Dionís Boixader, Maria Congost, Gabriel Mattioli.

 • Objectius genèrics (català)

Introducció al tractament matemàtic de corbes i superfícies. Aplicacions a models funcionals i problemes d'optimització.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Introducción al tratamiento matemático de curvas y superficies. Aplicaciones a modelos funcionales y problemas de optimización.

 • Generic aims (english)

The course is focused on a mathematical view on curves and surfaces and its applications, such as
functional modelling and optimisation.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Plantejar i resoldre problemes d'àrees, volums, masses, equilibris i moments fent servir integrals i equacions diferencials.
 • Modelitzar aspectes de forma i tangència mitjançant la derivada en problemes de disseny gràfic.
 • Resumir numèrica i gràficament poblacions de dades i interpretar-ne els resultats qualitativament.
 • Respondre preguntes i resoldre exercicis escrits de forma sintètica, estructurada i entenedora.

 

 • Web page
 • Continguts
 1. Derivades i tangència.
 2. Aproximació de funcions. Splines. Aplicacions a la informàtica gràfica.
 3. Introducció a l'estadística i processament de dades.
 4. Integració. Aplicació a la modelització de problemes físics.
 5. Equacions diferencials. Aplicació a la modelització de problemes físics i estructurals.

 

 • Metodologia docent
Classes de teoria.
Classes de problemes - taller.
Projectes.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %
Dues proves parcials: 50%, 50%


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Ser capaç de respondre preguntes i resoldre exercicis escrits de manera sintètic, estructurada i entenedora.