Comparteix:

Física I

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290022

6

Obligatòria

Física, Estructures

FEN, EA

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.
Aprenentatge dirigit: 6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.
Teoria:      33 hores - 50%
Problemes: 33 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 84 hores

 • Equip docent

Joan Puigdoménech, professor responsable.
David Garcia, Jaume Torrents, Josep Pratdesaba.

 • Objectius genèrics (català)

Es tracta d’una assignatura tradicional als estudis de l’arquitectura i l’enginyeria de la qual es disposa ben a l’abast de bibliografia consolidada que s’adjunta i comuna també a les universitats d’arreu. De fet és  una assignatura totalment dirigida a la preparació de les futures disciplines de càlcul d’estructures emmarcada en la Mecànica Clàssica i dins d’aquesta àrea concretada en l’estudi de l’Estàtica del Sòlid Rígid, encara que en el nostre cas limitada a un quadrimestre lectiu.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Se trata de una asignatura tradicional en los estudios de arquitectura e ingeniería de la cual se dispone de una bibliografía consolidada y común también a la resta de universidades. De hecho, es una asignatura totalmente dirigida a la preparación de las futuras disciplinas de cálculo de estructuras enmarcada en la Mecánica Clásica y dentro de esta área concretada en el estudio de la Estática del Sólido Rígido, aunque en nuestro caso se limita a un cuatrimestre lectivo.

 • Generic aims (english)
This is a traditional subject common in the different architectural and engineering universities. Available

good bibliographic references are used to develop it. In fact, this subject is the first step for different
structural subject in which the student has to get the degree.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Conèixer la mecànica de sistemes i forces. Equilibri. Sistemes reticulars plans. Estàtica de cables.
 • Introducció a la quantificació d'esforços.
 • Funcionament de les estructures.
 • Reconèixer les implicacions ambientals de les estructures.
 • Ús del vocabulari tècnic apropiat.
 • Reconèixer la innovació en l'arquitectura vinculada a l'àmbit de les estructures.

 

 • Web page
 • Continguts
 1. Conceptes bàsics en mecànica.
 2. Pràctica
 3. Models matemàtics per a sistemes de forces.
 4. Pràctica
 5. El model sòlid rígid: força i parella resultant..
 6. Pràctica.
 7. El concepte d'equilibri. Model del sòlid rígid.
 8. Pràctica
 9. Sistemes reticulars plans: entramats, gelosies i encavellades.
 10. Pràctica
 11. Sistemes estàtics en fricció.
 12. Pràctica
 13. Estàtica de cables: Cables parabólics i catenàries.
 14. Pràctica
 15. Centre de gravetat i moment d'inèrcia.

 

 • Metodologia docent


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %
Dues proves parcials 50% cadascuna.
Una tercera prova de caràcter opcional de la primera part amb la finalitat de millorar la qualificació final del curs.
 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %.
CG2. Reconèixer les implicacions ambientals de les estructures.
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat.
CG1. Reconèixer la innovació en l'arquitectura vinculada a l'àmbit de les estructures.