Comparteix:

Dibuix II

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290024

6

Obligatòria

Dibuix arquitectònic

EGA I

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.
Aprenentatge dirigit: 6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.
Teoria:       10 hores - 15%
Problemes:
Laboratori:  56 hores - 85%
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 84 hores

 • Equip docent

Joan Font Comas, professor responsable.
Isabel Crespo, Francisco Martínez Mindeguía, Núria Garcia Soto.

 • Objectius genèrics (català)

Dibuix tècnic, expressiu i comunicatiu de l'arquitectura.
Coneixement del sistema acotat, control del pla i representació del terreny.
Control gràfic de la geometria de la forma polièdrica.
Traçat i tractament d'ombres com a eina de lectura i d'expressió de la forma.
Dibuix tècnic d'arquitectura amb valors expressius i comunicatius amb tècniques manuals i informàtiques: iniciació a la narració gràfica.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Dibujo técnico, expresivo y comunicativo de la arquitectura.
Conocimiento del sistema acotado, control del plano y representación del terreno.
Control gráfico de la geometría de la forma poliédrica.
Trazado y tratamiento de sombras como herramienta de lectura y de expresión de la forma.
Dibujo técnico de la arquitectura con valores expresivos y comunicativos con técnicas manuales e informáticas: iniciación a la narración gráfica.

 • Generic aims (english)

Technical drawing, expressive and communicative architecture.
Limited knowledge of the system, control plane and terrain representation.
Control graph polyhedral geometry.
Tracing and treating shadows as a tool for reading and expression of form.
Technical drawing of architecture with expressive and communicative values ​​with manual and computer techniques: introduction to graphic narrative.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Introducció a les eines informàtiques per al dibuix.
 • Dibuix tècnic d'arquitectura amb valors expressius i comunicatius, amb tècniques manuals i informàtiques: narració gràfica.
 • Traçat geomètric d'ombres i tractament expressiu de l'ombrejat.
 • Contorns i plens, jerarquia, valors de línia, tramats. Profunditat en el dièdric.
 • Control del pla, sistema acotat i representació del terreny.
 • Coneixement geomètric de superfícies constructives.
 • Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar les convencions dels gràfics més usuals: format, títols, peus, llegendes...
 • Saber recopilar un material gràfic en un document organitzat.

 

 • Web page
 • Continguts
 1. Control àgil, rigorós i conceptualment ordenat dels traçat propis del dibuix tècnic.
 2. Utilització d’eines informàtiques per a la representació del projecte, estratificació i gestió de la informació, aprofitament dels recursos d’una eina digital i control àgil de la qualitat d'impressió.
 3. Anàlisi geomètrica de formes constructives de caràcter polièdric, aplicada al control de les posicions adequades per a la seva definició i per a la resolució de casos d'intersecció.
 4. Estudi geomètric de les ombres en projeccions dièdriques i axonomètriques de figures arquitectòniques.
 5. Representació tècnica i valoració comunicativa del projecte arquitectònic, a partir de representacions convencionals, ortogonals i axonomètriques. Ús dels valors de línia, els tons, les ombres solars, el color i els altres recursos gràfics, per transmetre les qualitats formals del projecte i suggerir-ne el caràcter tridimensional.
 6. Confecció del dossier recull dels dibuixos treballats, acumulant les successives revisions i correccions derivades del procés d'aprenentatge de l'estudiant.
 • Metodologia docent

Des del principi fins al final, el mètode passa per la implicació activa de l’estudiant. A dibuixar no se’n pot aprendre si no és dibuixant; per tant, a les classes el que es fa es dibuixar i, llevat dels treballs de l’última part del curs i d’aquells exercicis que el mateix estudiant vegi que ha de repetir o completar pel seu compte, la feina de dibuixar es fa exclusivament a les hores de classe, que és quan el professor hi pot incidir i orientar el camí a seguir.

Per contra la necessària preparació prèvia, tant pel que fa a conceptes teòrics com a coneixement de l’instrumental de dibuix, la fa l’estudiant pel seu compte i fora de l’horari lectiu, treballant sobre el material que, dia a dia, els professors li van penjant al campus virtual ATENEA. Més enllà d’unes breus orientacions introductòries als exercicis de cada dia, no hi ha doncs classes teòriques passives. És cada estudiant qui decideix quan i amb quina dedicació prepara la classe següent, en el ben entès que aquesta preparació resulta imprescindible per poder fer front als exercicis de la classe.

A cada classe, l’estudiant, amb el seu ordinador portàtil, treballa a l’aula els exercicis d’aquella sessió, requerint el suport i orientació del professor en tot allò que faci referència als objectius específics de l’exercici. És a dir, per tant, que els professors no atenen consultes sobre qüestions que ja són clarament exposades en el material didàctic de preparació prèvia.

En acabar, cada estudiant penja a ATENEA els arxius del seu treball i, abans de la propera classe, rep, per la mateixa via, la correcció del professor, amb la qual cosa aquest en va fent un seguiment continuat i l’estudiant està permanentment informant de quina és l’evolució del seu procés personal d’aprenentatge. • Sistema d'avaluació competències específiques. %

En realitat, el seguiment continuat que es fa de l’estudiant permet una avaluació que no requeriria promitjos ni tants per cents, perquè es desprèn directament de la trajectòria seguida. Des d’un punt de vista estrictament matemàtic, els percentatges són els que es detallen tot seguit, però cal fer un parell de matisacions: 1) la nota de seguiment, que correspon a les qualificacions dels exercicis de cada classe, no resulta del promig d’aquestes valoracions parcials sinó de valorar la constància en el treball i el caràcter ascendent de la trajectòria seguida al llarg del curs; i 2) encara que només compti un 20%, una bona nota de seguiment pot acabar arrodonint a l’alça un examen massa fluix.

Examen: 40%

Treballs: 40%

Seguiment:20%


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar les convencions dels gràfics més usuals: format, títols, peus, llegende, etc.
CG3. Saber recopilar un material gràfic en un document organitzat.

Enllaç a la bibliografia