Comparteix:

Bases per al projecte II

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290025

6

Obligatòria

Bases per alprojecte

PA

Català / Castellà
 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.
Aprenentatge dirigit: 6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.
Teoria:      10 hores - 15%
Problemes:
Laboratori: 43 hores - 65%
Activitats dirigides (Tutoria mig grup): 13 hores  - 20%
Aprenentatge autònom: 84 hores

 • Equip docent

Benjamin Pleguezuelos, professor responsable equip qm tardor
Lluis Beriaín, Víctor Bonet, (equip del qm de tardor)

Antoni Perez Mañosas, professor responsable equip qm primavera
Berta Bardí, Emilliano López (equip del qm de primavera)

 • Objectius genèrics (català)

Projectes: Representar 2
Taller d'iniciació en la pràctica projectual, posant èmfasi en:
- L'estudi i anàlisi de projectes com a mecanisme de coneixement.
- La representació correcta i acurada del projecte arquitectònic
- L'atenció a la qualitat formal i ambiental en l'arquitectura.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Proyectos: Representar 2
Taller de iniciación en la práctica proyectual, haciendo hincapié en:
- El estudio y análisis de proyectos como mecanismo de conocimiento.
- La representación correcta y precisa del proyecto arquitectónico.
- La atención a la calidad formal i ambiental en la arquietectura.

 • Generic aims (english)

 

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Conèixer i tenir capacitat de posar en pràctica els continguts específics de l'assignatura, llistats en l'apartat 'Continguts'.
Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. saber planificar una comunicació o una representació d'un projecte. Capacitat de comunicació oral. (CG4).
Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor (CG3).
Participar en treballs en equip supervisats per un docent (CG5).

 

 • Web page

 

 • Continguts
 1. Anàlisi d'exemples de projectes i obres d'arquitectura com a eina de coneixement i d'aplicació a la projectació.
 2. Coneixement de referents arquitectònics.
 3. Gestió de la informació documental, tan per ser utilitzada en el procés de projectació com per ser objecte de discussió crítica.
 4. Modificació de les preexistències en la proposta projectual. Atenció al clima i al lloc per tal d'elaborar projectes responsables.
 5. Reconeixement i valoració de le qualitats  ambientals i formals de l'arquitectura.
 6. Establiment de prioritats en les decissions bàsiques del projecte.
 7. Nocions bàsiques sobre organització d'edificis públics, per ser aplicades en exercicis del Taller.

 

 • Metodologia docent
L'assignatura s'articula en diversos exercicis, que esegons el calendari docent.
Els exercicis estaran dimensionats per a ser realitzats principalment en el Taller, sota la supervisió directa dels professors. Hi haurà sessions de correcció col·lectiva dels treballs dels estudiants.
També tindran lloc sessions teòriques, instrumentals i de debat al voltant dels continguts de l'assignatura. Es proposarà la lectura i estudi d'alguns textes i materials, i el visionat d'alguns documentals; al voltant dels quals tindran lloc sessions de debat col·lectiu.
L'assistència és obligatòria a totes les activitats del Taller.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %
Tots els exercicis són de realització obligatòria per superar l'assignatura. El pes del penúltim exercici serà d'un 40% de l'avaluació; i el del darrer exercici serà del 60%.


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. saber planificar una comunicació o una presentació. Capacitat de síntesi. Capacitat de comunicació oral.
CG3. Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor.
CG5. Participar en treballs en equip supervisats per un docent.