Comparteix:

taller PUc

 • Hores de dedicació de l'estudiant
Hores totals: 12 crèdits x  25 h/crèdit =  300 hores
Aprenentatge dirigit:  12 crèdits x 11 h/crèdit = 132 hores
Teoria: (G) Classe expositiva i participativa 19,8 hores
Laboratori/Taller= 112,2 hores
Aprenentatge autònom= 168 hores
 • Horari

Dilluns i dimecres 10:10 a 14:30

 • Equip docent

Franc Fernandez, professor responsable
Rosa Rull, Carles Llop, altres professors

 • Objectius genèrics (català)

 

 • Objetivos genéricos (castellano)
 • Generic aims (english)

 

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

 

 

 • Web page

 

 • Continguts

Presentació Taller PUc
1    Anàlisi de noves estratègies urbanes i lògiques projectuals.

2    Exploració sobre nous models d’habitar la ciutat.

3    Continguts dels nous models tipològics urbans i arquitectònics.

4    Anàlisi de noves estratègies urbanes i lògiques projectuals.

 • Metodologia docent
Treballar en àrees de transformació urbana de gran escala amb una exploració centrada en la mixticitat d’usos com alternativa al Zonning.
Analitzar el paper de les infraestructures com a ordenadors estratègics.
Analitzar la densitat urbana, la compacitat i el ús mixt com a paràmetres per un model de ciutat sostenible.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. (%)

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. (%)
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al condicionament.
CG2. Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els projectes i en els treballs realitzats.
CG2. Integrar en el disseny d'espais i objectes les condicions d'adaptació a les condicions de totes les persones.
CG5. Saber formar o incorporar-se a equips existents. Assumir-ne la coordinació i avaluar-ne els resultats.
CG5. Facilitar l'organització del treball en grup. Posar en pràctica la presa de decisions en equips internacionals i pluridisciplinars.
CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores. Capacitat per fer que aquestes respostes siguin viables i aplicables.
Capacitat per rendibilitzar una idea.
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificar la comunicació.
CG4. Redactar i revisar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.
CG3. Presentar el treball a partir dels exemples de referència.Enllaç a la bibliografia