Comparteix:

taller PTEe

rehabitar: de la casa al carrer

 • Hores de dedicació de l'estudiant
Hores totals: 12 crèdits x  25 h/crèdit =  300 hores
Aprenentatge dirigit:  12 crèdits x 11 h/crèdit = 132 hores
Teoria: (G) Classe expositiva i participativa 19,8 hores
Laboratori/Taller = 112,2 hores
Aprenentatge autònom = 168 hores
 • Horari

Dilluns i dimecres 10:10 a 14:30

 • Equip docent

Pere Fuertes, professor responsable
Andrés Martínez, Carles Jaén, Raimon Farré, Ramon Sastre

 • Objectius genèrics (català)

Intervenció sobre conjunts edificats que han demostrat la seva capacitat d'adaptació en el transcurs del temps. Proposta d'un nou programa que conservi aquesta capacitat de transformació, en un entorn urbà amb potencial per a incorporar aquestes modificacions.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Intervención sobre conjuntos edificados que han demostrado su capacidad de adaptación a lo largo de los años. Propuesta de un nuevo programa que conserva esta capacidad de transformación, en un entorno urbano con potencial para incorporar estas modificaciones.

 • Generic aims (english)

Intervention on buildings that have proved their adaptability over the years. Development of a new program that appropriates, reconfigures and transforms the existing architecture, set in a receptive urban context.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Considerar les condicions de contorn com a oportunitats per al projecte. Desenvolupar criteris d'intervenció urbana i amb les edificacions existents. Argumentar sòlidament la proposta en base a criteris arquitectònics. Incorporar la reflexió sobre la tècnica del projecte. Transmetre els valors de la proposta.

 • Web page

http://condicionstemporals.blogspot.com.es/

 • Continguts


1.
Presentació Taller PTEe

Rehabitar: la sostenibilitat com a prolongació de la vida útil.
2. Les condicions temporals: sobre la transformació en arquitectura.
3. La forma com a procés.
4. L'ocupació i les permanències: contingència i estructura formal.
5. L'espai del moviment com a estructurador.
6. Variació i identitat: la tipologia com a camp actiu.
7. Les condicions materials: intervenció en els edificis existents.
 • Metodologia docent

Discussions: les sessions de taller i d'aula són en grup, amb comentaris crítics sobre els treballs, per part de professors i estudiants conjuntament.

Continguts: acostaments paral·lels des de cada àrea de coneixement (projectes, tecnologia, estructures) específics per a cada fase. Posta a prova de l'edificació existent (en grups) des d'un acostament múltiple: estructura formal, capacitat de programació, característiques tècniques, energètiques i estructurals.

“Midterm review”: sessió d'exposició i valoració després del 2n lliurament amb professors convidats.

Lliuraments: 1) Posta a prova i proposta estratègica. 2) Proposta bàsica. 3) Proposta resolutiva. 4) Lliurament final.
Els lliuraments 1 a 3 es realitzaran en format digital al campus Atenea, incloent observacions i valoració qualitativa dels estudiants sobre el treball. El lliurament 4 serà en format digital i exposició dels treballs en panells.

Fòrum: visibilitat dels treballs via basecamp. Software obert a la participació d'estudiants i professors, com a continuació de les sessions de discussió fora de l'horari de taller.

 • Sistema d'avaluació competències específiques. (%)
1er lliurament, 10%

2on lliurament, 15%

3er lliurament, 25%

4rt lliurament, 35%

Avaluació continuada (evolució del treball, participació a les discussions, etc.), 15%


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. (%)
S’inclou en l’avaluació continuada (15%)

CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al condicionament.
CG2. Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els projectes i en els treballs realitzats.
CG2. Integrar en el disseny d'espais i objectes les condicions d'adaptació a les condicions de totes les persones.
CG5. Saber formar o incorporar-se a equips existents. Assumir-ne la coordinació i avaluar-ne els resultats.
CG5. Facilitar l'organització del treball en grup. Posar en pràctica la presa de decisions en equips internacionals i pluridisciplinars.
CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores. Capacitat per fer que aquestes respostes siguin viables i aplicables.
Capacitat per rendibilitzar una idea.
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificar la comunicació.
CG4. Redactar i revisar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.
CG3. Presentar el treball a partir dels exemples de referència.


Enllaç a la bibliografia