Vés al contingut (premeu Retorn)

Dibuix I

Qm Primavera 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290019

6

Obligatòria

Dibuix arquitectònic

EGA I

Català/Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.
Aprenentatge dirigit: 6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.
Teoria:       10 hores - 15%
Problemes: 
Laboratori: 56 hores - 85%
Aprenentatge autònom: 84 hores

 • Equip docent

J.R. Fernández, professor responsable.
Erik Soles, Sandra Moliner

 • Objectius genèrics (català)

Introduir l’estudiant en el pensament gràfic arquitectònic, iniciant-lo en les estratègies, convencions i tècniques de percepció, ideació, representació i expressió de formes i espais.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Introducir al estudiante en el pensamiento gráfico arquitectónico, iniciándolo en las estrategias, convenciones y técnicas de percepción, ideación, representación y expresión de formas y espacios.

 • Generic aims (english)

Introducing the student in graphic architectural thinking iniciating him to graphic strategies, conventions and techniques of perception, ideation, representation and expression of space and form.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Apunts a mà alçada de vólums i espais arquitectònics. Croquis i presa de dades per a l'aixecament d'edificis i rudiments de perspectiva.
 • Dibuix d'ideació, dièdric i axonometria per a conèixer l'espai i fer-lo entendre.
 • Lectura de forma, distància, jerarquia. Valors de línia i convencions gràfiques.
 • Conceptes compositius del dibuix d'arquitectura. Equilibri, figura i text.
 • Posada a escala. Representació dièdrica i axonomètrica dels espais i els volums.
 • Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Ús adequat del dibuix, format retolació, cotes. Eines bàsiques per a la construcció del portfolio.
 • Ús del vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en un presentació oral o escrita.
 • Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor.

 

 • Web page

 

 • Continguts
 1. Aprendre a mirar. Percepció, interpretació i representació.
 2. Aprendre a comunicar. Estratègies i convencions gràfiques.
 3. Aprendre a imaginar. Processos i tècniques de ideació.

 

 • Metodologia docent


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %
Avaluació continuada dels treballs.


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Ús adequat del dibuix, format retolaci, cotes. Eines bàsiques per a la construcció del portfolio.
CG3. Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor. 


Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors