Comparteix:

Procediment per a les sol·licitidus relacionades amb la matrícula dels estudiants de grau (pla 2010)

Procediment per a la gestió de sol·licituds relacionades amb la matrícula. Modificacions de matrícula. Quadrimestre de Primavera 2013-2014. Recàrrec addicional de 27,08 euros en alguna modificacions de matrícula (per a cada tipus de sol·licitud, s'indica, si s'aplicarà o no aquest recàrrec.

1.   Sol·licitud de modificació de matrícula per errors el mateix dia de la matrícula (sense recàrrec)

Termini de presentació de sol·licituds: fins a les 18 h del dia de la  matrícula (6 de febrer) al correu electrònic: academics@etsav.upc.edu .

Els canvis es faran l’endemà al matí directament sobre la matrícula realitzada. Es podrà consultar la matrícula per e-secretaria.

 

2.   Sol·licituds de modificació de matrícula per canvi de TAP de lletra (sense recàrrec)

 Estudiants de nivell 7, 8 i 9

Només s’acceptaran canvis recíprocs. Es podrà presentar una sol·licitud de canvi, la qual haurà d’estar signada pels dos estudiants i pels 2 professors del TAP’S respectius (en paper i directament a Secretaria).

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 al 17 de febrer.Resolució: El resultat es podrà veure a la matrícula que podeu consultar des de l’e-secretaria.

Estudiants de nivell 10

S’haurà de presentar una sol·licitud mitjançant e-secretaria (Tràmits>Altres tràmits) on hauran de constar, per ordre de preferència, tres lletres de TAP.

Termini de presentació de les sol·licituds: Fins les 18 h del dia de la matrícula (6 de febrer).

Resolució: Aquestes sol·licituds es resoldran l’endemà en funció de la disponibilitat de places del centre.

Els resultats es podran veure el dia abans de l’inici del TAP des de l’e-secretaria (on figurarà el grup de TAP actualitzat en cas de canvi).

 

3.   Sol·licitud de modificació de matrícula per canvis en els horaris d’impartició de les assignatures o les dates d’examen (sense recàrrec)

Si es produeixen modificacions dels horaris o de les dates d’examen previstos després de formalitzar la matrícula, podeu modificar la matrícula sempre que aquest canvi hagi provocat una incompatibilitat per cursar les assignatures de què us heu matriculat o per poder ser avaluat, mitjançant la presentació d’una sol·licitud des de l’e-secretaria (Tràmits>altres tràmits).

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 al 18 de febrer.

Resolució: La resolució es comunicarà personalment i s’indicarà el termini de què es disposa per realitzar la modificació de la matrícula.

 

4.   Sol·licituds de matrícula fora de termini (sense recàrrec)

Si un estudiant, per una causa justificada, no pot realitzar la matrícula (personalment o, en la seva substitució, per una persona autoritzada) a la data i hora previstes, podrà presentar una sol·licitud de matrícula fora de termini.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el dia 18 de febrer a través d’e-secretaria (Tràmits>Altres tràmits).

Resolució: Comissió Permanent. La resolució es comunicarà personalment i s’indicarà el termini de què es disposa per realitzar la matrícula.

 

5.   Altres tipus de sol·licituds de modificacions (amb recàrrec)

Les sol·licituds que

-          no siguin per errors  i que tinguin  a veure amb una excepció a la normativa o bé,

-          es facin amb posterioritat a les 18 hores del dia de matrícula

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 al 18 de febrer (ambdós inclosos), a través d’e-secretaria (Tràmits>Altres tràmits) o personalment a Secretaria Acadèmica.

Resolució: Comissió Permanent amb posterioritat al 18 de febrero.

Publicació de la resolució: Es farà una sola resolució conjunta que serà pública a la entrada de Secretaria Acadèmica. Les modificacions de matrícules que corresponguin s’hauran de fer personalment a la Secretaria Acadèmica, dins del seu horari habitual i no més tard del divendres 28 de febrer a les 13:00 hores.

 

6.   Baixa acadèmica d’assignatures (sense recàrrec)

Els estudiants i estudiantes tenen fins a quatre setmanes des de l’inici de quadrimestre per sol·licitar la baixa acadèmica d’assignatures, fet que no comporta el retorn de l’import de la matrícula. En cap cas no es pot demanar la baixa acadèmica d’assignatures de matrícula obligatòria pel fet que siguin prerequisits o coresquisits o perquè estiguin afectades per l’aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 de febrer al 7 de març , a través d’e-secretaria (Tràmits>Altres tràmits) o personalment a Secretaria Acadèmica.

Resolució: Comissió Permanent amb posterioritat al 7 de març.

Publicació de la resolució: Es farà una sola resolució conjunta que serà pública a la entrada de Secretaria Acadèmica. Les modificacions de matrícules que corresponguin s’hauran de fer personalment a la Secretaria Acadèmica, dins del seu horari habitual i no més tard del divendres 14 de març a les 13:00 hores.