Comparteix:

Processos

PE1

Definició de la política de qualitat i Pla Estratègic

PE2

Desplegament, revisió i millora del SGIC

PE3

Verificació de les titulacions de grau i màster

PE4

Acreditació de les titulacions de grau i màster

PE5

Modificació de les titulacions de grau i màster

PE6

Polítiques de PDI i PTGAS

PC1

Publicació de la informació i rendició de comptes

PC2

Promoció dels estudis, accés i admissió

PC3

Organització i gestió de la docència

PC4

Metodologia docent i avaluació

PC5

Gestió de la mobilitat de l'estudiantat

PC6

Gestió de les pràctiques acadèmiques externes

PC7

Gestió dels treballs de fi d'estudis

PC8

Orientació i seguiment del procés d'aprenentatge de l'estudiantat

PM1

Gestió de queixes, suggeriments, reclamacions i felicitacions

PM2

Seguiment de les titulacions de grau i màster

PS1

Gestió dels recursos materials

PS2

Gestió dels serveis