Vés al contingut (premeu Retorn)

GEArq.gif

Accés per trasllat d'expedient

QUÈ ÉS?

 

És l’accés als estudis de Grau en Estudis d’Arquitectura a l’ETSAV sense haver de fer la preinscripció universitària, mitjançant el trasllat del teu expedient universitari i el reconeixement de crèdits.

 

QUÈ ÉS EL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS?

 

És l’acceptació per part de la UPC dels crèdits obtinguts en cursar un ensenyament oficial (cursat a la UPC o a qualsevol altra universitat). Per tant, aquests crèdits es computen a efectes d'obtenir un títol oficial.

 

A les titulacions de grau, les assignatures cursades a l'estranger es consideren convalidades i les cursades a l'estat espanyol es consideren reconegudes.

 

QUI HO POT SOL·LICITAR?

 

Els estudiants que hagin cursat prèviament estudis universitaris oficials, tant en universitats espanyoles com estrangeres .

OFERTA DE PLACES i PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

S'ofereixen un total de 10 places

Les persones interessades podran presentar les sol.licituds corresponents únicament del 1 al 5 de juliol de 2019 (ambdós inclosos) a la Secretaria de l'ETSAV, acompanyades de la documentació que correspongui.


REQUISITS  D'ADMISSIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR


1) Estudiants de CENTRES UNIVERSITARIS ESPANYOLS  que vulguin accedir al títol oficial de Grau en Estudis d'Arquitectura


REQUISITS:

 

  • Haver obtingut una nota d'accés igual o superior a la nota de tall dels estudis als quals es vol ser admès per aquesta via, en el curs acadèmic en el qual es va accedir a la universitat .
  • Estar en condicions de reconèixer un mínim de 30 ECTS, corresponents a assignatures obligatòries, en el pla d'estudis de Grau en Estudis d'Arquitectura. En cap cas no es reconeix el treball fi de grau.
Si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir la plaça pel procés de preinscripció

No poden ser admesos mitjançant aquesta via:
  • els estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals resta per superar únicament el treball fi de grau en els estudis d'origen.
  • estudiants d'altres universitat  que un cop realitzat el reconeixement els resta per supera menys de 60 ECTS dels estudis de GRAU a l'ETSAV


DOCUMENTACIÓ:

 

a) Imprès de sol·licitud

b) Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport ( o mostrar l'original)

c) Certificació de la nota final d'accés a la Universitat.

d) Certificació acadèmica personal

e) Quadre resum de la totalitat del pla d'estudis que l'estudiant hagi cursat

f) Programa de les assignatures aprovades pel sol·licitant.

e) Recomanable : documentació gràfica dels projectes i treballs realitzats format DIN A3 (Portfoli) segellada per la Universitat d'origen.

 

Els documents c) d) e) f)  hauràn de ser originals i segellats per la universitat d'origen ( o fotocòpia compulsada)

 

 

2) Estudiants  que provinguin de CENTRES UNIVERSITARIS ESTRANGERS que hagin cursat, parcialment o totalment, estudis d'Arquitectura o equivalents

 

REQUISITS:

  • Estar en condicions de reconèixer un mínim de  de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries en el pla d'estudis  de Grau en Estudis d'Arquitectura. En cap cas es reconeix el treball Fi de Grau
  • Acreditar el certificat nivell B2 en llengua catalana o castellana, excepte aquells que provinguin de països en els quals una d'aquestes dues llengües sigui oficial.

 

Els estudiants que després  d'haver fet el reconeixement d’assignatures els resti per superar menys de 60 ECTS o només el PFC no podran ser admesos mitjançant el trasllat d’expedient.

 

DOCUMENTACIÓ:

a) Imprès de sol·licitud

b) Fotocòpia compulsada del NIE o passaport. En el cas de ciutadans espanyols, fotocòpia compulsada del DNI o del passaport ( o mostrar l'original)

c) Certificat acadèmic oficial acreditatiu.

d) Certificat de nota mitja final  de carrera ( sino apareix al certificat acadèmic oficial)

e) Pla d'estudis o quadre de matèries, expedit o publicat pel centre corresponent.

f) Programes de les assignatures cursades per l'estudiant segellades pel centre d'origen.

g) TÍTOL (només els estudiants que sol·liciten convalidacions parcials)

h) Documentació gràfica dels projectes i treballs realitzats format DIN A-3 (Portfoli) segellada per la Universitat d'origen.

i) Certificat nivell B2 en llengua catalana o castellana, si escau.

 

Els documents c)  d) e) f) g) han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents i han d'estar legalitzats per via diplomàtica, excepte per  als documents expedits per estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.

 

PAGAMENT DE TAXA D'ESTUDI DE CONVALIDACIONS

 

Tots els estudiants que sol·licitin convalidacions en el moment de presentar la sol·licitud hauran d'abonar la taxa d'estudi de convalidació/reconeixement (54,54 €) a  la Secretaria acadèmica de l'ETS d’Arquitectura del Vallès, que generarà el rebut de pagament. El pagament es pot fer a la Secretaria acadèmica, si es paga amb targeta de crèdit o també es pot pagar en efectiu a qualsevol oficina de La Caixa, Banc de Sabadell, BBVA o BSCH-Xarxa BCH.

Des del moment que rebem el rebut de pagament es comença a tramitar la sol·licitud.

 


COM ES REP LA RESOLUCIÓ?

 

Durant el mes de novembre, la persona interessada rebrà per correu ordinari o en el seu defecte per correu electrònic,  la resolució del Director de l'ETSAV comunicant-li l’obtenció o no de la plaça sol·licitada.

 

QUAN S'INICIEN ELS ESTUDIS?

 

Els estudiants que obtenen plaça pel procés de trasllat d’expedient inicien els estudis a l’ETSAV al quadrimestre de primavera (febrer) de cada any acadèmic.

 

QUAN ES REALITZA LA MATRÍCULA?

 

Els estudiants admesos rebran una comunicació amb dia i hora per la formalització de la matrícula, que sol coincidir amb el primer dia de classe o dies anteriors.

La matrícula s'haurà de realitzar presencialment a la secretaria acadèmica. 

 

IMPORTANT:

- Els  estudiants procedents d'altres universitats espanyoles es necessari que presentin la sol·licitud/rebut d'haver abonat el trasllat d'expedient a la universitat d'origen. En cas contrari no es podrà formalitzar la matrícula.

- En el cas d'estudiants procedents de la mateixa UPC han d'haver fet el tràmit intern de trasllat d'expedient a la escola d'origen. En cas contrari no es podrà formalitzar  la matrícula.

 

Per més informació es pot consultar la Normativa vigent: 

Normativa de Grau UPC 2018-2019

Normativa complementària ETSAV