Vés al contingut (premeu Retorn)

estudis.jpg

ca_GEArq.jpg

ca_MArq__.jpg

ca_MISMeC__.jpg

MDUT__.gif

ca_MaPDArch__.jpg

ca_GArq__.jpg

ca_Arq__.jpg

Fitxa tècnica GEArq

 • Durada: 10 quadrimestres
 • Crèdits: 300 ECTS
 • Places d'accés: 100
 • Codi preinscripció:
  31079
 • Nota de tall 2018:
  8,14

Accés per trasllat d'expedient

 

Què és?

 

És l’accés als estudis de Grau en Estudis d’Arquitectura a l’ETSAV sense haver de fer la preinscripció universitària, mitjançant el trasllat del teu expedient universitari i el reconeixement de crèdits.

 

Què és el reconeixement de crèdits?

 

És l’acceptació per part de la UPC dels crèdits obtinguts en cursar un ensenyament oficial (cursat a la UPC o a qualsevol altra universitat). Per tant, aquest crèdits es computen a efectes d'obtenir un títol oficial.

 

A les titulacions de grau, les assignatures cursades a l'estranger es consideren convalidades i les cursades a l'estat espanyol es consideren reconegudes.

 

Qui ho pot sol·licitar?

 

Els estudiants que hagin cursat prèviament estudis universitaris oficials, tant en universitats espanyoles com estrangeres .

Oferta de places

S'ofereixen un total de 10 places

 

Presentació de sol·licituds i documentació justificativa

Les persones interesades podran presentar les sol.licituds corresponents únicament del 2 al 6 de juliol de 2018 (ambdós inclosos) a la Secretaria de l'ETSAV, acompanyades de la documentació que correspongui.


REQUISITS D'ADMISSIÓ:


Estudiants de centres universitaris espanyols que vulguin accedir al títol oficial de Grau en Estudis d'Arquitectura

 

 • Haver obtingut una nota d'accés igual o superior a la nota de tall dels estudis als quals es vol ser admès per aquesta via, en el curs acadèmic en el qual es va accedir a la universitat .
 • Estar en condicions de reconèixer un mínim de 30 ECTS, correponents a assignatures obligatòries, en el pla d'estudis de Grau en Estudis d'Arquitectura. En cap cas no es reconeix el treball fi de grau.
Si no es reueixen aquests requisits, s'ha d'obtenir la plaça pel procés de preinscripció

No poden ser ademesos mitjançant aquesta via:
 • els estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals resta per superar unicament el treball fi de grau en els estudis d'origen.
 • estudiants d'altres universitat  que un cop realitzat el reconeixement els resta per supera menys de 60 ECTS dels estudis de GRAU a l'ETSAV

 

Estudiants que hagin cursat, parcialment o totalment, estudis d'Arquitectura o equivalents a centres estrangers:

 

 • Estar en condicions de reconèixer un mínim de  de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries en el pla d'estudis  de Grau en Estudis d'Arquitectura. En cap cas es reconeix el treball Fi de Grau
 • Acreditar el certificat nivell B2 en llengua catalana o castellana, excepte aquells que provinguin de països en els quals una d''aquestes dues llengües sigui oficial.

 

 

Els estudiants que després de fet el reconeixement d’assignatures els resti per superar menys de 60 ECTS o només el PFC no podran ser admesos mitjançant el trasllat d’expedient.

 

 

L'imprès de sol·licitud es pot recollir en la mateixa Secretaria de l'Escola o bé descarregar-lo des d'aquí:

Imprès de sol·licitud des de centres universitaris espanyols

Imprès de sol·licitud des de centres universitaris estrangers

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS ESTUDIANTS:

 

Havent cursat estudis espanyols:

 

a) Imprès de sol·licitud

b) Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport ( o mostrar l'original)

c) Certificació de la nota final d'accés a la Universitat. o fotocòpia compulsada

d) Certificació acadèmica personal  o fotocòpia compulsada

e) Quadre resum de la totalitat del pla d'estudis que l'estudiant hagi cursat

f) Programa de les assignatures aprovades pel sol·licitant.

e) Recomanable : documentació gràfica dels projectes i treballs realitzats format DIN A3 (Portfoli)

 

Els documents d) e) f)  haurà de ser originals i segellats per la universitat d'origen ( o fotocòpia compulsada)

Abans de la matrícula,  els  estudiants procedents d'altres universitats es necessari que presentin la sol.licitud/rebut d'haber abonat el trasllat d'expedient a la universitat d'origen. En el cas d'estudiants procedents de la mateixa UPC han d'haber fet el tràmit intern de trasllat d'expedient a la escola d'origen.

 

Havent cursat estudis a l'estranger:


a) Imprès de sol·licitud

b) Fotocòpia compulsada del NIE, passaport o qualsevol document acreditatiu. En el cas de ciutadans espanyols, fotocòpia compulsada del DNI o del passaport.

c) Certificat acadèmic oficial acreditatiu.

d) Pla d'estudis o quadre de matèries, expedit o publicat pel centre corresponent.

e) Programes de les assignatures cursades per l'estudiant segellades pel centre d'origen.

f) Documentació gràfica dels projectes i treballs realitzats format DIN A-3 (Portfoli) segellada pe la Universitat d'origen.

g) Certificat nivell B2 en llengua catalana o castellana, si escau.

 

Els documents b) c) i d)  han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents i han d'estar legalitzats per via diplomatica, escepte per  als documents expedits per estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.

 

 

Tots els estudiants que sol·licitin convalidacions en el moment de presentar la sol·licitud hauran d'abonar la taxa d'estudi de convalidació/reconeixement (54,54 €) a a la Secretaria acadèmica de l'ETS d’Arquitectura del Vallès, que generarà el rebut de pagament. El pagament es pot fer a la Secretaria acadèmica, si es paga amb targeta de crèdit. També es pot pagar en efectiu a qualsevol oficina de La Caixa, Banc de Sabadell, Caixa de Catalunya o BSCH-Xarxa BCH.

Des del moment que rebem el rebut de pagament es comença a tramitar la sol·licitud.

 


Com es rep la resolució?

 

Durant el mes d'octubre, la persona interessada rebrà per correu ordinari la resolució del Director de l'ETSAV comunicant-li l’obtenció o no de la plaça sol·licitada.

 

Quan s’inicien els estudis de Grau en Estudis d’Arquitectura i quan es fa la matrícula?

 

Els estudiants que obtenen plaça pel procés de trasllat d’expedient inicien els estudis a l’ETSAV al quadrimestre de primavera (febrer) de cada any acadèmic.

 

Abans de la matrícula:

- els  estudiants procedents d'altres universitats espanyoles es necessari que presentin la sol.licitud/rebut d'haber abonat el trasllat d'expedient a la universitat d'origen.

- en el cas d'estudiants procedents de la mateixa UPC han d'haber fet el tràmit intern de trasllat d'expedient a la escola d'origen.

 

 


Normativa de referència

Normativa de Grau UPC 2018-2019

Normativa complementària ETSAV