Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació sobre la matrícula

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA. Any acadèmic 2015-2016

 

 

MATRÍCULA

 

Heu de portar la documentació següent (totes les vies d’accés): 

 • Original i fotocòpia del DNI (estudiants amb nacionalitat espanyola)
 • Original i fotocòpia del passaport  o del NIE (estudiants de nacionalitat  estrangera). Si no s’aporta aquest document no es podrà matricular.
 • Dues fotografies mida carnet.

 

Segons la via d'accés, haureu de portar també:


Estudiants que van fer les PAU en convocatòries anteriors a Juny 2015
:

 • Targeta de les PAU (exemplar per a la Universitat)

Els estudiants que han fet les PAU en aquest mes de juny, no cal presentar aquesta tarjeta.

 

Estudiants amb estudis iniciats a altres universitats o centres universitaris:

 • Resguard acreditatiu d'haver abonat els drets de trasllat d'expedient en el centre d’origen. 
 • Fotocòpia compulsada de la targeta de les PAU o del certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu emès pel centre. 

A més si  voleu demanar reconeixements (convalidacions), caldrà que presenteu la documentació següent, que haureu de sol·licitar en el centre d’origen:

  • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
  • Pla d'estudis segellat pel centre corresponent.
  • Programes de les assignatures segellats pel centre.

 A l’ETSAV, en el moment de fer la matrícula,  haureu d’abonar la taxa d’estudi de reconeixement (convalidacions) i haureu de lliurar aquest imprès de sol·licitud.


Estudiants amb un títol universitari:

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard de la seva sol·licitud.

 A més,  si  voleu demanar reconeixement de crèdits (convalidacions) heu de presentar la documentació següent, que haureu de sol·licitar en el centre d’origen:

 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
 • Pla d'estudis segellat pel centre corresponent.
 • Programes de les assignatures segellats pel centre.

 A l’ETSAV, en el moment de fer la matrícula,  haureu d’abonar la taxa d’estudi de reconeixement (convalidacions) i haureu de lliurar aquest imprès de sol·licitud.  

  

Estudiants amb un títol de CFGS, FP2 i assimilats:

 • Fotocòpia compulsada del certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu, emès pel centre.

 

Estudiants més grans de 25 anys:

 • Fotocòpia compulsada de la nota de la prova per a majors de 25 anys.

 

 

Heu de recollir a consergeria  (vestíbul d'entrada) el mateix dia de la matrícula  la carpeta UPC i el número d'ordre de matrícula (a partir de les 9 hores).

 

Documentació addicional per sol·licitar reduccions en el preu de la matrícula  

Si ets membre de família nombrosa:

 • Original i fotocòpia del títol, que ha de ser vigent (el carnet individual no serveix, ha de ser el títol on figuren tots els membres de la unitat familiar). Aquest document es lliurarà la primera vegada i no cal tornar-lo a presentar fins que, un cop caducat, es renovi. Les famílies nombroses de categoria general de tres o menys fills que presentin un títol on no consti el nombre del fills han d'adjuntar un certificat emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania (Secretaria de Famílies i d'Infància) que acrediti el nombre de fills de la unitat familiar. Aquest certificat s'expedeix de manera gratuïta.

 

Si has obtingut matrícula d'honor de batxillerat o premi extraordinari de batxillerat:

 • Certificació d'haver obtingut matrícula d'honor expedida pel centre on l'has cursat.

 

Si has obtingut un dels premis de les diferents Olimpíades del coneixement:

 • Fotocòpia de l'escrit de concessió del premi.

 

Si tens un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%:

 • Certificat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o Organime equivalent a la resta de Comunitats Autònomes


Si has estat víctima de violència de gènere, fill, o filla dependent:

 • Els documents acreditatius de la situació, d'acord amb el decret de preus, i el llibre de família (fills o filles)

 

Les persones incloses en els col·lectius beneficiaris hauran de presentar, en el moment de matricular-se, els documents que acreditin la seva situació.