Vés al contingut (premeu Retorn)

Com tramitar els convenis

Enviar la proposta de conveni per a la seva validació a practiques.empresa.etsav@upc.edu per això, s'haurà d'emplenar una còpia del model de conveni i fer-lo arribar a l'oficina

Des del primer dia l'estudiant ha d'estar cobert pel conveni de cooperació educativa, per això els tràmits s'han d'iniciar amb 15 dies d'antelació a la data prevista per a la incorporació.

Per tramitar el conveni cal tenir en compte la informació general sobre les pràctiques acadèmiques externes i la tramitació d'un conveni de cooperació educativa.

 


PAGAMENT

Abans que el conveni estigui tramitat, l'empresa haurà de pagar a la UPC mitjançant transferència bancària, el 15,7% del total que se li pagui a l'estudiant. Només a la quantitat resultant d'aquest 15,7%, i no a la totalitat de la remuneració, se li haurà d'afegir el 21% d'IVA.

Exemple: Import total que l'empresa abona a l'estudiant: 1.000.-€ 15,7% de 1.000.-€ = 157.-€ + 21% IVA = 32,97.-€ _________ TOTAL Overhead = 189,97.-€ 

Aquest overhead serà abonat en concepte de fons que cobreix les despeses de gestió dels convenis. No s'aplica IVA sobre la quantitat que reben els estudiants en concepte de pràctiques o ajut a l'estudi. Aquest ingrés és competència de l'empresa.

L'ingrés s'haurà de fer per transferència bancària al compte corrent següent:

 La Caixa 2100 - 3648 - 93 - 2200004689 i com a titular la UPC (concepte nom de l'estudiant) 
IBAN: ES80 2100 3648 9322 0000 4689

L'empresa podrà presentar per desgravar a Hisenda com a despeses de despatx el total que consta que li ha pagat a l'alumne contractat així com també la factura que li trametrà la UPC per l'ingrés realitzat.


PREU HORA-RETRIBUCIÓ ESTUDIANT.  Els preus que es pagaran a l'alumne oscil·len entre mínim 8€/hora i 20€/hora. S'han de tenir en compte que sobre la retribució de l'estudiant s'aplica una retenció de com a mínim el 2% d'IRPF.
UN COP VALIDADA LA PROPOSTA DE CONVENI:

El conveni es farà arribar al Servei de Pràctiques a l'empresa abans de començar la feina o com a màxim el mateix dia que es comenci a treballar. En el moment de fer entrega del conveni serà imprescindible aportar la següent documentació:

1. Document del conveni Curricular o Extracurricular  degudament signat tant per l'empresa com per l'estudiant (les tres còpies). Cal sol·licitar-lo prèviament a practiques.empresa.etsav@upc.edu (3 còpies)
2. Projecte formatiu signat pel tutor de l'empresa.(1 còpia)
3. Fotocòpia del justificant de l'ingrés bancari.
4. Registre d'acollida (prevenció de riscos) (1 còpia)