Vés al contingut (premeu Retorn)

Com tramitar els convenis

L'empresa ha de contactar amb el servei de pràctiques via email, informant a quin estudiant/a vol fer conveni per validar que aquest compleixi tots els requisits per fer CCE, una vegada feta la comprovació, l'ETSAV farà arribar via email la documentació a l'empresa per formalitzar el conveni.

La proposta de conveni per a la seva validació s'ha de fer arribar a practiques.empresa.etsav@upc.edu via email, per evitar possibles errors abans d'inciar procés de signatures electròniques.

Des del primer dia l'estudiant/a ha d'estar cobert pel conveni de cooperació educativa, per això els tràmits s'han d'iniciar amb 15 dies d'antelació a la data prevista per a la incorporació.

Per tramitar el conveni cal tenir en compte la informació general sobre les pràctiques acadèmiques externes i la tramitació d'un conveni de cooperació educativa.


PAGAMENT

Abans que el conveni estigui tramitat, l'empresa haurà de pagar a la UPC mitjançant transferència bancària, el 15,7% + el 21% d'IVA del total del conveni. Aquest overhead serà abonat en concepte de fons que cobreix les despeses de gestió dels convenis. Aquest pagament és competència de l'empresa.

No s'aplica IVA sobre la quantitat que reben els estudiants en concepte de pràctiques o ajut a l'estudi. 

L'ingrés s'haurà de fer per transferència bancària al compte corrent següent:

La Caixa 2100 - 3648 - 93 - 2200004689 i com a titular la UPC (concepte nom de l'estudiant) 
IBAN: ES80 2100 3648 9322 0000 4689

L'empresa podrà presentar per desgravar a Hisenda com a despeses de despatx el total que consta que li ha pagat a l'alumne contractat així com també la factura que li trametrà la UPC per l'ingrés realitzat.


PREU HORA-RETRIBUCIÓ ESTUDIANT.  Els preus que es pagaran a l'estudiantat oscil·len entre mínim 8€/hora i 20€/hora. S'ha de tenir en compte que sobre la retribució de l'estudiant s'aplica una retenció de com a mínim el 2% d'IRPF.
-----
UN COP VALIDADA LA PROPOSTA DE CONVENI:
El conveni es farà arribar al Servei de Pràctiques a l'empresa abans de començar la feina. La documentació s'ha d'enviar per email i serà imprescindible aportar la següent documentació, tota en el mateix correu.

1. Document del conveni Curricular o Extracurricular  degudament signat electrònicament, tant per l'empresa com per l'estudiant/a.
2. projecte formatiu signat electrònicament pel tutor de l'empresa.
3. Còpia del justificant de l'ingrés bancari.
4. Registre d'acollida (prevenció de riscos) degudament signat electrònicament, tant per l'empresa com per l'estudiant/a.
5. Declaració d'empresa del compliment de requeriments de prevenció de riscos conseqüència de la situació d'alarma sanitària ocasionada per la covid19 en relació als convenis de cooperació educativa. Signat electrònicament.
-----

Com heu de procedir en el cas que l'estudiantat no disposi de signatura electrònica.

1. L'entitat/empresa inicia la signatura electrònica dels documents , i els envia a l'ETSAV via email.

2. L’estudiantat crearà una instància genèrica a la seu electrònica de la UPC, indicant que vol validar la seva signatura, per cada un dels documents que vol signar (ha d'annexar els documents - conveni i document d'acollida)

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instancia_Director_Directora_Dega_Degana_Academics

3. Fet el tràmit, l’estudiantat rebrà un correu de l'adreça  tramit.generic.no-reply@upc.edu , en el correu hi haurà indicat un codi CSV per cada un dels documents annexats  (Codi de verificació segura). 

Una vegada localitzi el CSV dels documents annexats, ha d'anar a la seu electrònica per poder descarregar el document signat, aquests documents els ha de fer arribar a l’empresa, i a l’ETSAV per correu electrònic.

Enllaç per descarregar el document: https://seuelectronica.upc.edu/ca/sobre-la-seu/eines/verificador-de-documents 

4. El centre docent gestiona la signatura electrònica final, i el retorna signats tant a l'empresa com a l'estudiant, amb núm. de conveni.