Vés al contingut (premeu Retorn)

Com tramitar els convenis

Els alumnes que vulguin accedir a les pràctiques a l'empresa de l'ETSAV i fer convenis de cooperació hauran de complir aquests requisits:

GRAU

Tenir 120 o més crèdits superats en el moment de participar en el conveni.

 Un rendiment superior o igual a 0,5 en el quadrimestre anterior (per un rendiment més baix cal consultar la guia docent per veure el límit d'hores que es podrà fer i/o sol·licitar una instància).

 

MASTER

 Per als estudiants de Master que estiguin al seu primer semestre i vulguin realitzar conveni, no es tindrà en compte el seu útlim rendiment de grau.

Els estudiants de Master, podràn realitzar un total de 600 hores al llarg dels seus estudis, amb una dedicació de 4 hores diaries en periode lectiu i 8 en no lectiu.

L'EMPRESA HA DE DONAR D'ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL A L'ESTUDIANT  DES D'EL PRIMER DIA QUE L'ESTUDIANT COMENÇA EL CONVENI. AQUEST TRÀMIT ÉS RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA.

L'estudiant de GRAU podrà dedicar un màxim de 80 hores/mes ó 4 hores/dia en període lectiu i  8 h. durant el període no lectiu (consulteu calendari tardor i primavera). El màxim d'hores que es poden fer al llarg del curs acadèmic serà de 900 hores. Respectant sempre la limitació de 2.400 hores al llarg de la totalitat dels estudis.

 

El conveni NO podrà tenir una durada superior a un quadrimestre:

Inici QM I:   16/09            Fi QM I:    31/01
Inici QM II:  01/02            Fi QM II:  15/09

Abans que el conveni estigui tramitat, l'empresa haurà de pagar a la UPC mitjançant transferència bancària, el 15,7% del total que se li pagui a l'estudiant. Només a la quantitat resultant d'aquest 15,7%, i no a la totalitat de la remuneració, se li haurà d'afegir el 21% d'IVA.

Exemple: Import total que l'empresa abona a l'estudiant: 1.000.-€ 15,7% de 1.000.-€ = 157.-€ + 21% IVA = 32,97.-€ _________ TOTAL Overhead = 189,97.-€ 

Aquest overhead serà abonat en concepte de fons que cobreix les despeses de gestió dels convenis. No s'aplica iva sobre la quantitat que reben els estudiants en concepte de pràctiques o ajut a l'estudi. Aquest ingrés és competència de l'empresa.

L'ingrés s'haurà de fer per transferència bancària al compte corrent següent:

 La Caixa 2100 - 3648 - 93 - 2200004689 i com a titular la UPC (concepte nom de l'estudiant) 
IBAN: ES80 2100 3648 9322 0000 4689

L'empresa podrà presentar per desgravar a Hisenda com a despeses de despatx el total que consta que li ha pagat a l'alumne contractat així com també la factura que li trametrà la UPC per l'ingrés realitzat.


NOU PREU HORA-RETRIBUCIÓ ESTUDIANT , A PARTIR DEL QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA DEL CURS 2018/19- Els preus que es pagaran a l'alumne oscil·len entre mínim 8€/hora i 20€/hora. S'han de tenir en compte que sobre la retribució de l'estudiant s'aplica una retenció de com a mínim el 2% d'IRPF.

El conveni es farà arribar al Servei de Pràctiques a l'empresa abans de començar la feina o com a màxim el mateix dia que es comenci a treballar. En el moment de fer entrega del conveni serà imprescindible aportar la següent documentació:

1. Document del conveni Curricular o Extracurricular  degudament signat tant per l'empresa com per l'estudiant (les tres      còpies). Cal sol·licitar-lo prèviament a practiques.empresa.etsav@upc.edu (3 còpies)
2. Projecte formatiu signat pel tutor de l'empresa.(1 còpia)
3. Fotocòpia del justificant de l'ingrés bancari.


 


 
San Cugat del Vallès, gener 2019