Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per a l'estudiant

Condicions de participació:
 • Estar matriculat
 • Tenir superats 120 ECTS
 • Rendiment: 

                - PA > = 0,5 dedicació màxima: 80 hores/mes o 4 hores/dia laborable

                - PA < 0,5 a 0,4 dedicació màxima: 60 hores/mes o 3 hores/dia laborable

                - PA < 0,4 a 0,3 dedicació màxima: 40 hores/mes o 2 hores/dia laborable

                - PA < 0,3 no es podrà fer conveni

*PA: paràmetre acadèmic que s'obté de la divisió entre el nº crèdits aprovats / nº crèdits matriculats

(calendari tardor , calendari primavera

GRAU:

 • Màxim total hores curs estudiants de grau: 900 
 • Màxim total hores per titulació de grau: 2.400

  MASTER:             

  •Màster total de 60 ECTS: màxim total de 600 hores.

                 

 Assegurança escolar o majors de 28 anys

 

Informació fiscal i legal per l'estudiant:
 • L'empresa ha de donar d'alta a l'estudiant a la seguretat social dacord amb el Nou Reial Decret que regula les pràctiques a l'empresa.
 • La quantitat econòmica que rep l'estudiant és un ingrés esdevingut del seu treball per a tercers i subjecte, per tant, a les retencions que per aquesta mena d'ingressos, disposa el Reglament sobre l'Impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Podeu consultar les taules de retenció a qualsevol delegació d'hisenda.
Finalment recordeu que en qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquen, es podrà rescindir un conveni per iniciativa de qualsevol de les dues parts. Aquesta situació es formalitzarà a través del document "diligència de baixa".

Informació important per a l'estudiant

L’estudiant ha d'estar donat d'alta a la Seguretat Social i signar el conveni amb l’empresa des del primer dia que comenci a assistir al despatx, encara que sigui període de proves. Tots els dies de presència de l’alumne al despatx han de quedar reflectits en el conveni. Si no és així, el servei de pràctiques a l'empresa de l’ ETSAV, no es podrà fer càrrec de les incidències que puguin sorgir.

 

Per sol·licitar el número d’afiliació consulteu http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/ObtenciondelNumerod44084/index.htm

 

Modalitat de les pràctiques:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRÀCTIQUES CURRICULARS DE GRAU Formen part de l’expedient acadèmic de l’estudiant. Tindrà els mateixos requisits (matrícula, tutoria i avaluació) que qualsevol altre assignatura.   
PRÀCTIQUES CURRICULARS DE MASTER   Formen part de l’expedient acadèmic de l’estudiant. Tindrà els mateixos requisits (matrícula, tutoria i avaluació) que qualsevol altre assignatura.                                                                                                                                                                                                           
PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARSNO formen part de l’expedient acadèmic de l’estudiant, si bé constaran, quan ho indiqui la Universitat,  en el Suplement Europeu del Títol.                           
                                                                                                                     
PRÀCTIQUES CURRICULARS

Requisits i procediment específic de les PRÀCTIQUES CURRICULARS

 • Podran realitzar pràctiques curriculars els estudiants matriculats als estudis de Grau 2010, Grau 2014 i Màster en Arquitectura (MArq).        
 • Les pràctiques curriculars a l'ETSAV es configuren com una assignatura optativa de 6 crèdits i han d'estar cursats en un sol conveni curricular de 180 hores. (10 hores de reducció en el nombre total d'hores si es dedica aquest temps a la redacció de l'informe final i del dossier gràfic)
 • Les pràctiques curriculars abans de ser matriculades, han de ser validades prèviament pel tutor acadèmic de l'ETSAV que determinarà si poden ser curriculars o no, segons els continguts del pla formatiu presentat i l'informe previ de l'estudiant.                            
 •                                                                                                                                                                         

 Procediment de gestió 

   
 • Formalització del conveni de cooperació educativa universitat-empresa, projecte formatiu i justificant ingrés cànon a l'oficina de Relacions Externes  15 dies abans de l'inici de les pràctiques.                                                                                                                                                     
 • Sol·licitud adreçada al tutor acadèmic, juntament amb la documentació pertinent (Informe Previ) per tal que autoritzi la matrícula de les pràctiques curriculars. 
 • L'informe Previ de l'estudiant constarà com a mínim de:     

 

 1. Descripció àmplia de l'empresa, quin tipus de tutor hi té l'estudiant assignat l'estudiant i com es relacionaran entre si.                                                                                                                          
 2. Concreció detallada de la pràctica principal, dins de les altres tasques que pugui fer l'estudiant.                                 
 3. Objectius a priori de l'estudiant en aquesta Pràctica Curricular concreta.                                                         
 4. Justificació de la bondat de la Pràctica per a la seva formació general                                                                       
 5. Relació amb la resta del seu currículum docent o amb les seves experteses.                                                                                                                                                                                                                                
 • En cas afirmatiu, matriculació a la Secretaria Acadèmica dels 6 crèdits de l'opativa de pràctiques externes.                                                                                                                                                                                         
 • Un cop realitzada l'activitat, i en un període màxim de 15 DIES des de la finalització del conveni, s'haurà de presentar, a l'Oficina de Relacions Externes, el dossier (màxim 10 fulls) que ha de contenir els següents documents: 

                 - Informe estudiant   (Annex III)

                 - Informe tutor  (Annex II) 

- Dossier gràfic representatiu de les tasques realitzades junt amb l'autorització per als dossiers.                                                                                                                                                                                             

 • La qualificació obtinguda, amb indicació de la nota numèrica i descriptiva, s'integrarà a l'expedient de l'estudiant,        juntament amb l'informe final del tutor acadèmic.                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS                                                                                                                                                                                                     
Requisits i procediment específic de les pràctiques EXTRACURRICULARS                                                                                                                                                                                                                                           
 • Podran realitzar pràctiques extracurriculars els estudiants matriculats als estudis de Grau 2010 i Grau 2014, Màster en Arquitectura (Marq) i Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMEC)  
 • La definició dels requisits i condicions, la validació del projecte formatiu i avaluació de les pràctiques extracurriculars a l'ETSAV correspon a la comissió de Reconeixement i Avaluació que vetllarà per a la qualitat de l'activitat realitzada.                        

Procediment de gestió                                                                                                                                                                                     

 • Formalització del conveni de cooperació educativa universitat-empresa, projecte formatiu i justificant d'ingrés a l'oficina de Relacions Externes 15 dies abans de l'inici de les pràctiques.
 • Un cop realitzada l'activitat s'haurà de presentar: 
      - Informe tutor  (Annex II)   
      - Informe estudiant   (Annex III)
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Es procurarà que les pràctiques realitzades quedin reflectides, a petició de l'estudiant en el Suplement Europeu al Títol.

Una vegada aprovat el PFC l'estudiant NO podrà continuar realitzant pràctiques i, per tant, s'haurà de tramitar una diligència de baixa amb data de presentació del PFC.

L’estudiant està obligat a enviar al servei de pràctiques a l'empresa el document d’informe final de l’activitat (Annex III)

Sense aquest document el servei de pràctiques a l'empresa es reserva tramitar el següent conveni de cooperació presentat per l’estudiant.