Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

Treball Fi de Grau

Descripció i format

El Trebal Fi de Grau, en endavant TFG, és un treball acadèmic, original i individual que ha de permetre una reflexió sobre el recorregut de l'aprenentatge de l'estudiant i, fonamentalment, ha de presentar les seves experteses i els seus interessos. El TFG té sentit en tant que presenta la capacitat de l'estudiant per integrar en el seu propi perfil els continguts que ha anat adquirint al llarg dels seus estudis.

El TFG té una càrrega de 6 ECTS que equival a 36 hores de contacte professor i estudiant i 144 hores més de treball autònom de l'estudiant. L'horari i ubicació de la docència del TFG es trobarà a la Guia docent abans de l'inici de cada quadrimestre.

Seguint les indicacions de la memòria verificada del Grau en Estudis d'Arquitectura (pla 2014),  el format de presentació del TFG és el d'un Portafoli, mitjançant dues modalitat diferents, presentades amb dues en suport informàtic i acompanyades d'un exemplar imprès:

- Portafoli Magatzem, que consisteix en el recorregut de l'estudiant per totes les matèries cursades entre el primer i el darrer quadrimestre del estudis de Grau.

- Portafoli Exposició, que consisteix en presentar les própies experteses basant-se en els millors treballs realitzats i pensant que aquest document pugui servir per accedir al màster habilitant o a d'altres màsters i a cursos de postgrau o per introduir-se en el mercat de treball. Aquest segon document s'elabora a partir del primer, però és obert ja que s'adapta a cada estudiant.

En ambdós casos, el portafolis són el mitjà però l'objectiu és doble. En el primer cas,, presentar el propi itinerari, a partir d'una reflexió sobre el recorregut acadèmic i tot allò que s'ha fet durant aquesta fase dels estudis universitaris, com són les estades a l'estranger i les activitats paral·leles i relacionades de rellevància i, en el segon cas, presentar les experteses pròpies aconseguides, acompanyades d'una reflexió sobre com es veu el propi estudiant. raonant les eleccions que ha fet i la concreció del punts forts en què aquestes s'han basat.

Calendari

Els examens de TFG es realitzaran normalment dos cops l'any,  durant els mesos de juny i gener i en les dates que figurin al calendari acadèmic, que podrán coincidir amb les del PFC. Es poden establir altres dates addicionals de presentació i defensa per tal de millorar la coordinació amb el màster habilitant, ja que per accedir.hi és condició necessària tenir superat el TFG.

Matrícula

La matrícula del TFG es podrá fer efectiva quan l'estudiant hagi aprovat totes les assignatures fins el Qm 8 inclòs o bé 240 ECTS. La defensa del TFG només será posible quan l'estudiant estigui matriculat de tots els crèdits que li restin per finalitzar el Grau i amb un màxim de 12 ECTS d'aquests encara per superar.

Tribunals

Entre el col·lectiu de professors coodinadors i de tutors del TFG es constituirà un tribunal/s de tres membres i entre ells es designarà el que actuarà com a president, secretari i vocal, proposta que haurà de ser acceptada per la Comissió Acadèmica. També s'anomenarà un profesor suplent, que podrá actuar en substitució de qualsevol dels tres membres anteriors ja que caldrà l'assistència de tres membres per a la validesa de l'examen. En abscència del president titular, presidirà el membre del tribunal amb més rang acadèmic. Els secretari aixecarà acta del resultat de la deliberació.

Presentació i defensa del TFG

La presentación del TFG esfarà en un acte que inclourà una defensa oral del treball. Mentre es mantingui aquest format, caldrà presentar els portafolis i les dos reflexions escrites sobre l'itinerari fet i sobre les experteses i interessor de l'estudiant. És aquí on l'estudiant personalitza les seves aptituds i el treball pot prendre formats molt diferenciats. L'estudiant disposarà d'entre 10 i 15 minuts per presentar i defensar el seu TFG. Por haver un torn de preguntes seguit de la  delibreració per part del tribunal avaluador.

Revisió i al·legacions

En cas de desacord amb el resultat d'avaluació del TFG, l'estudiant pot presentar, en el termini de set diez des de la publicació de l'informe d'avaluació del TFG, un escrit raonat d'al·legació adreçat al director de l'escola, qui podrá determinar la necessitat de constitució d'un tribunal de revisió que estarà format per:

- El director o autoritat acadèmica en qui delegui

- El cap d'estudis, que actuaarà com a secretari

- Un profesor que tingui coneixements sobre el TFG de l'estudiant

El tribunal de revisió escoltarà al president del tribunal de TFG, al tutor i si s'escau a l'estudiant afectat.