Vés al contingut (premeu Retorn)

estudis.jpg

ca_GEArq.jpg

ca_MArq__.jpg

ca_MISMeC__.jpg

MDUT__.gif

ca_MaPDArch__.jpg

ca_GArq__.jpg

ca_Arq__.jpg

Fitxa tècnica GEArq

 • Durada: 10 quadrimestres
 • Crèdits: 300 ECTS
 • Places d'accés: 100
 • Codi preinscripció:
  31079
 • Nota de tall 2018:
  8,14

Informació sobre la matrícula dels estudiants de nou ingrés

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA per aL CURS 2018-2019

 

Heu de portar la documentació següent (totes les vies d’accés): 

 • Original del DNI i fotocòpia (estudiants amb nacionalitat espanyola)
 • Original i fotocòpia del passaport  o del NIE (estudiants de nacionalitat  estrangera). Si no s’aporta aquest document no es podrà matricular.

 

Segons la via d'accés, haureu de portar també:

 

Estudiants amb estudis iniciats a altres universitats o centres universitaris:

 • Resguard acreditatiu d'haver abonat els drets de trasllat d'expedient en el centre d’origen. 

 

A més si  voleu demanar reconeixements (convalidacions), caldrà que presenteu la documentació següent, que haureu de sol·licitar en el centre d’origen (llevat que procediu de ETSAB  que no haureu de portar res, d'altres centres UPC  haureu de portar Pla d'estudis i programes):

  • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
  • Pla d'estudis segellat pel centre corresponent.
  • Programes de les assignatures segellats pel centre.

 A l’ETSAV, en el moment de fer la matrícula,  haureu d’abonar la taxa d’estudi de reconeixement (convalidacions) de 54,54€ i haureu de lliurar aquest imprès de sol·licitud, que també se us podrà facilitar a la Secretaria acadèmica.


Estudiants amb un títol universitari:

 • Fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard de la seva sol·licitud.

 A més,  si  voleu demanar reconeixement de crèdits (convalidacions) heu de presentar la documentació següent, que haureu de sol·licitar en el centre d’origen:

 • Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada)
 • Pla d'estudis segellat pel centre corresponent.
 • Programes de les assignatures segellats pel centre.

 A l’ETSAV, en el moment de fer la matrícula,  haureu d’abonar la taxa d’estudi de reconeixement (convalidacions) de 54,54€ i haureu de lliurar aquest imprès de sol·licitud.  

 

Estudiants més grans de 25 anys:

 • Fotocòpia compulsada de la nota de la prova per a majors de 25 anys.

 

 PROCEDIMENT DE MATRÍCULA


1- Consultar al CALENDARI el dia de matrícula

2- Recollir a consergeria  (vestíbul d'entrada) el mateix dia de la matrícula  la carpeta UPC i el número d'ordre de matrícula (a partir de les 9 hores).

3- Anar a l'aula  que es determini a realitzar la matrícula ( preguntar a consergeria) .

 

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL PER SOL·LICITAR REDUCCIONS EN EL PREU DE LA MATRÍCULA

Si ets Familia Nombrosa de fora de Catalunya:

 • Carnet general/document acredtitatiu

 

Si has obtingut matrícula d'honor de batxillerat o premi extraordinari de batxillerat:

 • Certificació d'haver obtingut matrícula d'honor expedida pel centre on l'has cursat.
 

Si has obtingut un dels premis de les diferents Olimpíades del coneixement:

 • Fotocòpia de l'escrit de concessió del premi.

 

Si tens un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%:

 • Certificat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o Organime equivalent a la resta de Comunitats Autònomes


Si has estat víctima de violència de gènere, fill, o filla dependent:

 • Els documents acreditatius de la situació, d'acord amb el decret de preus, i el llibre de família (fills o filles)

 

Les persones incloses en els col·lectius beneficiaris hauran de presentar, en el moment de matricular-se, els documents que acreditin la seva situació, en cas contrari no es podrà fer la corresponent reducció de preu.