Vés al contingut (premeu Retorn)

Arq.gif

Fitxa tècnica Arq

 • Durada: 11 quadrimestres
 • Crèdits: 375 crèdits
  (1 crèdit equival a 10 hores lectives)

Sol·licitud i recollida del títol

Sol·licitud del títol

En finalitzar cada quadrimestre la secretaria acadèmica, desprès de rebre les actes de correcció del TFG/TFM/PFC, procedirà a incorporar  les notes als expedients dels estudiants.

En un termini aproximat de 5 dies després de la correcció del TFG/TFM/PFC, els estudiants titulats podran sol·licitar el títol.

La sol·licitud requereix:

  1. Dipositar el projecte a la biblioteca (només en cas que no estigui ja dipositat pel coordinador del TFG/TFM/PFC

Per a més informació, es pot consultar el web de la Biblioteca de l’ETSAV

  1. Presentar a la secretaria acadèmica la següent documentació
  • resguard del dipòsit a la Biblioteca
  • original i fotocòpia del DNI vigent en el cas de tenir nacionalitat espanyola
  • original i fotocòpia del passaport  (en cas de no ser resident UE) o NIE/passaport (si és resident UE)

Es facilitarà a l’interessat un imprès de sol·licitud que haurà de signar i una taxa que es podrà pagar amb targeta de crèdit o dèbit. Si no, haurà d’anar a qualsevol oficina de “La Caixa” per fer el pagament.
Un cop pagada la taxa s’entregarà un justificant substitutori fins l’obtenció del títol original. 

La taxa de sol·licitud d'expedició del títol 
 amb SET* inclòs és de 218,15 €.

*El Suplement Europeu al Títol és el document que acompanya a cadascún dels títols universitaris de caràcter oficial i té validesa a tot el territori nacional, amb la informació unificada, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seva titulació en el sistema nacional d'educació superior.

Recollida del títol

Quan el títol estigui imprès, es notificarà per correu electrònic de l'interessat perquè el pugui recollir:
 

  • Personalment, aportant el DNI o passaport i el resguard del títol.
  • En el supòsit que no pugui recollir-lo personalment, podrà enviar una persona autoritzada mitjançant un poder notarial.


D'altra banda, en el cas de viure en un altra provincia, podrà sol·licitar des de la seva eSecretaria la remissió del títol:

  • A la Delegació de Govern, Subdelegació de Govern més pròxima al domicili  o en el seu cas a la Dirección Provincial de Educación en Ceuta o Melilla.
  • A una Oficina Consular o Ambaixada espanyola.Per a més informació, consulteu la pàgina web de la
UPC