Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés per trasllat d'expedient

Què és?

 

És l’accés als estudis de Grau en Estudis d’Arquitectura a l’ETSAV sense haver de fer la preinscripció universitària, mitjançant el trasllat del teu expedient universitari i el reconeixement de crèdits.

 

Què és el reconeixement de crèdits?

 

És l’acceptació per part de la UPC dels crèdits obtinguts en cursar un ensenyament oficial (cursat a la UPC o a qualsevol altra universitat). Per tant, aquest crèdits es computen a efectes d'obtenir un títol oficial.

 

A les titulacions de grau, les assignatures cursades a l'estranger es consideren convalidades i les cursades a l'estat espanyol es consideren reconegudes.

Qui ho pot sol·licitar i quantes places hi han?

 

Els estudiants que hagin cursat prèviament estudis universitaris oficials, tant en universitats espanyoles o estrangeres .

 

El nombre de places segons la procedència dels estudiants és:

 

A. Procedents de centres espanyols: 13 places.

B. Procedents de centres estrangers havent iniciat estudis equivalents al Grau en Estudis d’Arquitectura: 3 places.

C. Titulats en universitats estrangeres i que volen accedir al Grau en Estudis d’Arquitectura: 3 places.

Quins són els requisits d’admissió?

Els requisits d’accés es fixen en funció dels estudis de procedencia:

 1. A. Procedents de centres universitaris espanyols:
 • Haver obtingut una nota d’accés igual o superior a la nota de tall dels estudis als quals es vol ser admès per aquesta via, en el curs acadèmic en el qual es va accedir a la universitat (veure annex 1 de la normativa).
 • Poder reconèixer un mínim de 30 ECTS en la titulació de Grau d’Estudis d’Arquitectura corresponents a assignatures obligatòries.
 • No estar afectat per les normes de permanència en els estudis d’origen si aquests s’han cursat a la UPC.

 

Els estudiants que després de fet el reconeixement d’assignatures els resti per superar menys de 60 ECTS o només el PFC no podran ser admesos mitjançant el trasllat d’expedient.

 1. B. Procedents de centres estrangers havent iniciat estudis equivalents al Grau en Estudis d’Arquitectura:
 • Poder reconèixer un mínim de 30 ECTS en la titulació de Grau d’Estudis d’Arquitectura corresponents a assignatures obligatòries.
 • Acreditar el nivel B.2 en llengua catalana i/o castellana (excepte els estudiants de parla no hispana).
 1. C. Titulats en universitats estrangeres i que volen accedir al Grau en Estudis d’Arquitectura:
 • No haver sol·licitat la homologació del seu títol al Ministeri d’Educació.
 • Poder reconèixer un mínim de 30 ECTS en la titulació de Grau d’Estudis d’Arquitectura corresponents a assignatures obligatòries.
 • Acreditar coneixements de llengua catalana i/o castellana.

 

Com fer la sol·licitud?

L’estudiant haurà de presentar la sol·licitud a la Secretaria acadèmica de l'Escola d’Arquitectura del Vallès, degudament complimentada i signada, adjuntant la documentació requerida.

 

L'imprès de sol·licitud es pot recollir en la mateixa Secretaria de l'Escola o bé descarregar-lo des d'aquí:

Imprès de sol·licitud des de centres universitaris espanyols

Imprès de sol·licitud des de centres universitaris estrangers


La documentació necessària és la següent:

 

Havent cursat estudis espanyols:

• Certificació Acadèmica Personal (original o fotocopia compulsada, llevat dels estudiants  de la UPC)

• Pla d’estudis (publicat i segellat pel centre corresponent, llevat dels estudiants de la UPC

• Programa de les assignatures (publicat i segellat pel centre corresponent, llevat dels estudiants de la UPC)

 

 

Havent cursat estudis a l'estranger:

• Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu

• Pla d’estudis (publicat i segellat pel centre corresponent)

• Programa de les assignatures (publicat i segellat pel centre corresponent)

 

En el moment de presentar la sol·licitud, s'haurà d'abonar la taxa corresponent a la Secretaria acadèmica de l'ETS d’Arquitectura del Vallès, que generarà el rebut de pagament. El pagament es pot fer a la Secretaria acadèmica, si es paga amb targeta de crèdit. També es pot pagar en efectiu a qualsevol oficina de La Caixa, Banc de Sabadell, Caixa de Catalunya o BSCH-Xarxa BCH.

Des del moment que rebem el rebut de pagament es comença a tramitar la sol·licitud.

Quan es fa la sol·licitud?

La sol·licitud d’accés als estudis per trasllat d’expedient, s’ha de presentar de l'1 a l¡11 de juliol.


Com es rep la resolució?

Durant el mes d'octubre, la persona interessada rebrà per correu ordinari la resolució del Director de l'ETSAV comunicant-li l’obtenció o no de la plaça sol·licitada.

 

Quan s’inicien els estudis de Grau en Estudis d’Arquitectura i quan es fa la matrícula?

Els estudiants que obtenen plaça pel procés de trasllat d’expedient inicien els estudis a l’ETSAV al quadrimestre de primavera (febrer) de cada any acadèmic.

 

La matrícula corresponent a aquest quadrimestre es farà amb anterioritat a l’inici del curs. L’estudiantat procedent centres universitaris espanyols hauran d’ haver presentat, abans de la matrícula, el comprovant d’haver sol·licitat en el centre d’origen el trasllat d’expedient a l’ETSAV.


Normativa de referència

Normativa