Vés al contingut (premeu Retorn)

Referències i Normatives

Les fonts que s’han de tenir en compte a l’hora de definir i/o revisar la política i els objectius de qualitat són:

   §  Marc de referència Extern

o   Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universitats (LOU)

o   Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universitats (LOMLOU)

o   Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel que s’estableix la ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

o   Programa AUDIT.

   §  Marc de referència Intern UPC

o   Pla UPC 10.

o   Planificació estratègica centres docents

o   Criteris i Directrius UPC

 

En quant al marc normatiu extern al centre vegeu també l’annex II del document Presentació dels Sistemes d’Assegurament Intern de la Qualitat de la UPC.