Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament del Procés

L’equip directiu definirà inicialment o revisarà a petició de la comissió de garantía de la qualitat (CGQ) la proposta de política de  qualitat del centre i els objectius generals de qualitat a assolir que enviarà a la CGQ  per la seva validació i posteriorment a la Junta d’Escola  pel seu debat i aprovació.


D’altra banda, els objectius generals s’hauran de concretar amb periodicitat anual en uns objectius determinats que es puguin mesurar i quantificar per poder retre comptes en finaltizar el període.


L’equip directiu farà difusió de la política i objectius de qualitat entre els grups d’interès per incrementar la motivació i participació d’aquests i fent ús de diferents mecanismes per tal d’aconseguir l’assoliment d’aquests. Per tal de fer aquesta difusió es faran servir els mecanismes definits al procés de publicació d’informació sobre titulacions ( 290.1.6.1).


La comissió tècnica  s’encarregarà de recollir els indicadors d’assoliment dels objectius, que permetrà a la CGQ el seu anàlisi i l’elaboració d’ un informe de resultats que permetrà  decidir la necessitat de modificar la política i/o els objectius de qualitat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès ( ETSAV)