Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa resum

ÒRGAN RESPONSABLE
Gerenta
GRUP D’ INTERÈS
IMPLICATS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ
-       Personal d’Administració i Serveis (PAS)
Els mecanismes de participació del PAS en el procés, es realitza (en primera fase) principalment a través de la participació dels seus representants en els òrgans de govern de la Universitat i també a través dels òrgans de representació sindical dels diversos col·lectius (Junta del PAS Funcionari i Comitè del PAS Laboral).El PAS també participa en la composició dels tribunals avaluadors a través dels representants sindicals, com a membres designats per la unitat a la que correspon la plaça o com a delegats de la gerència. Posteriorment estan informats a través de la publicitat que es fa des del Servei de Desenvolupament Professional, de tots els aspectes administratius del desenvolupament del procés.
RENDICIÓ DE COMPTES
Durant els processos de trasllat i promoció del PAS es garanteix la publicitat del mateix a través del WEB de la UPC, i via publicacions en mitjans oficials com ara el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A més, el PAS disposa de la Intranet de Personal per poder consultar les places pendents de convocar. En fase posterior, els documents que informen sobre el resultat de l’aplicació d’aquest procés són aprovats/informats pels òrgans de govern de la Universitat.
MECANISMES PRESA DE DECISIONS
Els mecanismes per a la presa de decisions són detallats a l’apartat 8 del procediment. En aquest apartat es relacionen els diferents càrrecs i òrgans que tenen responsabilitat en la presa de decisions.
RECOLLIDA I ANÀLISI D’INFORMACIÓ
La recollida i anàlisi de la informació es fa a través de bases de dades internes de la UPC i amb l’anàlisi de les necessitats i/o demandes de les diferents unitats organitzatives de la Universitat, tot d’acord amb els objectius fixats per la gerència de la universitat per tal d’establir els processos de mobilitat del PAS
SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El seguiment, revisió i millora es recull al punt 6. del procés