Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament del procés

El procés de trasllat i promoció del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Politècnica de Catalunya l’inicia la gerenta de la Universitat Politècnica de Catalunya endegant la definició de la política del Personal d’Administració i Serveis.
En aquest inici, i posteriorment en el desenvolupament i execució, compta amb el suport de la Vicegerència de Desenvolupament Organitzatiu i Personal i específicament amb el Servei de Desenvolupament Professional.
 
Els documents que contemplen la definició de la política del Personal d’Administració i Serveis, estan emmarcats dins la normativa vigent que afecta als diferents col·lectius del Personal d’Administració i Serveis.
 
Els documents referents als acords específics per als processos de mobilitat del PAS són informats als diferents òrgans de govern de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquests documents, abans de ser elevats als òrgans de govern per a la seva aprovació, són validats en el si del Consell de Direcció i posteriorment són informats i/o acordats, per part del Servei de Desenvolupament Professional, tant als consells de caps de primer nivell com als agents socials (Junta del PAS i Comitè del PAS Laboral). Posteriorment, la Vicegerència de Desenvolupament Organitzatiu i Personal els sotmet a l’aprovació de la Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern, al Consell de Govern i al Consell Social.
 
Un cop informats/aprovats els documents, es fa la corresponent difusió.
 
El procés de mobilitat del PAS, s’inicia a partir de la comunicació, per part del Servei de Personal, de places a cobrir (via promoció o trasllat) de les diferents unitats de la Universitat Politècnica de Catalunya. Un cop comunicada la necessitat al Servei de Desenvolupament Professional s’inicia la captació de candidats. Aquesta captació es fa mitjançant convocatòria pública al PAS funcionari (si la vacant és funcionària) o laboral fix (si la vacant és laboral) propi de la UPC. En el cas del PAS Laboral aquesta convocatòria interna es fa extensiva, amb igualtat d’accés,  a tot el PAS Laboral de les Universitats Públiques Catalanes, d’acord amb el vigent Conveni Col·lectiu del PAS Laboral de les Universitats Públiques Catalanes.
 
Un cop feta pública, l’oferta de places per a la mobilitat del PAS es realitza el procés de selecció. En el procés de selecció es fa l’avaluació de les candidatures presentades (avaluació a partir del seu Currículum Vitae, a través de proves teòriques i pràctiques, i d’entrevistes). Un cop seleccionat/da el/la candidat/a es realitza una proposta d’assignació al lloc de treball i es comunica al Servei de Personal per tal de formalitzar administrativament (nomenament en cas de PAS Funcionari i contracte laboral en cas de PAS Laboral) l’assignació al lloc de treball. Tot aquest procés es difon a través del WEB de la Universitat Politècnica de Catalunya.