Vés al contingut (premeu Retorn)

Responsabilitats

Vicerector de Personal Acadèmic i/o Vicerector de Recerca i Innovació: elaboren les propostes, executen les polítiques, avaluen els resultats, i fan propostes de millora dels processos o de noves directrius i polítiques de PDI als òrgans de govern per a la seva aprovació, difusió i implementació.
Servei de Personal: dona suport als Vicerector de Personal Acadèmic i en l’elaboració d’ estudis, informes i propostes de política de PDI i dirigeix la seva execució.
Gabinet Tècnic de Planificació, Avaluació i Estudis: realitza el tractament de dades, estudis i informes útils per a l’elaboració de les propostes de polítiques de PDI i pel seu desenvolupament.
Consell de Direcció: valida les propostes de política de PDI i la seva implantació.
Consells de directors de departament i de directors i degans de centre: òrgans consultius
Òrgans de Representació Social: òrgans consultius de representació del personal
Comissions de Personal i Acció Social del Consell de Govern i de Recerca del Consell de Govern i CSAPDIU: estudien i aproven les propostes d’avaluació, promoció i reconeixement del PDI.
Consell de Govern: aprova i ratifica les propostes d’avaluació, promoció i reconeixement del PDI.
Consell Social: aprova i ratifica les polítiques d’avaluació, promoció i reconeixement del PDI.