Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa resum

ÒRGAN RESPONSABLE
Vicerector de Personal Acadèmic
GRUPS D’ INTERÈS
IMPLICATS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ
 
·       El Personal Docent i Investigador (PDI) participa en l’elaboració del programa formatiu, comunicant les necessitats formatives existents.
·       Els equips directius de les unitats bàsiques fan encàrrecs concrets derivats de les necessitats formatives del seu personal.
·       El Consell de Direcció de la UPC, principalment a través dels diferents vicerectors fan encàrrecs concrets d’activitats específiques.
 
A partir de la informació rebuda per part del PDI, així com les unitats bàsiques i el consell de direcció, s’elabora el programa formatiu que aprova la direcció de l’ICE i s’oferta a tot el PDI.
 
RENDICIÓ DE COMPTES
La memòria anual de l’ICE recull l’avaluació de les activitats formatives realitzades. Aquesta memòria és aprovada per la Junta de l’ICE, i presentada als diferents òrgans consultius i de govern de la UPC i s’en fa difusió a tota la comunitat universitària.
MECANISMES PRESA DE DECISIONS
Els mecanismes per a la presa de decisions són detallats a l’apartat 8 del procediment. En aquest apartat es relacionen els diferents càrrecs i òrgans que tenen responsabilitat en la presa de decisions.
RECOLLIDA I ANÀLISI D’INFORMACIÓ
La recollida i anàlisi d’informació relativa a la satisfacció per part del participants i de les unitats bàsiques es recull mitjançant enquestes de satisfacció.
SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El seguiment, revisió i millora es recull al punt 6. del procés