Vés al contingut (premeu Retorn)

Definicions

Pla de formació del PDI: conjunt d’activitats dissenyades per donar resposta a les necessitats formatives del PDI de la UPC en tots els àmbits de la seva activitat acadèmica (docència, recerca, transferència de resultats de recerca, direcció i coordinació i extensió universitària). Consta de tres branques: programa d’acollida, formació inicial i formació continuada.
 
Programa d’acollida: per presentar al PDI de nou ingrés la UPC com organització, a més d’oferir un conjunt d’informacions enfocades a aspectes vinculats al desenvolupament de la seva activitat acadèmica.
 
Programa de formació inicial (ProFI): programa específic adreçat especialment al professorat novell, que ofereix una formació pedagògica i didàctica que possibilita la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, la innovació i l’excel·lència professional.
 
Formació continuada del PDI: conjunt d’activitats de formació enfocades a la millora acadèmica en tots els àmbits d’actuació del PDI que li permetin desenvolupar-se professionalment en els àmbits de la docència, la recerca, la transferència de resultats de la recerca, l’extensió universitària i la direcció i coordinació o dissenyades per donar resposta a les necessitats de les unitats bàsiques pel que fa a la formació del PDI que hi està adscrit
 
Pla de difusió de les activitats: conjunt d’actuacions orientades a donar a conèixer al tot el personal docent i investigador de la UPC els programes i els calendaris de les activitats formatives que es proposen per al quadrimestre següent. Aquestes actuacions s’executen a través dels mitjans següents:
-    Correu electrònic a la llista de distribució de tot el PDI de la UPC
-    Web de l’ICE (www.ice.upc.edu)
-    Revista e-Informacions
 
Avaluació: conjunt d’actuacions orientades a la recollida i anàlisi d’informació relativa a la satisfacció per part dels participants i de les unitats bàsiques respecte el contingut, l’aplicabilitat, el professorat i l’organització de l’activitat. 
La opinió dels participants es recull mitjançant una enquesta en format electrònic que es tramet un cop ha finalitzada l’activitat avaluada. Les dades es gestionen i conserven al programa informàtic de gestió de cursos, s’avaluen per l’equip tècnic i la informació la valida la direcció de l’ICE.
Respecte de la satisfacció per part de les unitats bàsiques, en finalitzar una activitat formativa realitzada per encàrrec, l’ICE facilita una enquesta per recollir el seu grau de satisfacció, així com comentaris i suggeriments relatius tant a l’activitat com a altres necessitats de formació o assessorament.