Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament del procés

El procés de l’accés i selecció del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Politècnica de Catalunya l’inicia la Gerenta de la Universitat Politècnica de Catalunya endegant la definició de la política del Personal d’Administració i Serveis.
 
En aquest inici, i posteriorment en el desenvolupament i execució, compta amb el suport de la Vicegerència de Desenvolupament Organitzatiu i de Personal i específicament amb el Servei de Desenvolupament Professional pel que es refereix a l’accés i selecció del Personal d’Administració i Serveis.
 
Els documents que contemplen la definició de la política del Personal d’Administració i Serveis, com ara els processos d’accés i selecció, d’estabilització, de promoció, ... estan emmarcats dins la normativa vigent que afecta a les diferents vinculacions dels col·lectius del Personal d’Administració i Serveis. Els esmentats documents són sotmesos a l’aprovació i ratificació dels diferents òrgans de govern de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquests documents són validats en el si del Consell de Direcció de la Universitat i posteriorment són informats i/o acordats, per part del Servei de Desenvolupament Professional, tant als consells de caps de primer nivell com als agents socials (Junta del PAS i Comité del PAS Laboral). Posteriorment, la Vicegerència de Desenvolupament Organitzatiu i de Personal els sotmet a l’estudi i aprovació de la Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern, per a la seva ratificació per part del Consell de Govern i del Consell Social de la UPC.
 
Un cop aprovats i ratificats els documents, es fa la corresponent difusió.
 
El procés d’accés i selecció,  s’inicia a partir de la comunicació, per part del Servei de Personal,  de places vacants a cobrir o bé de necessitats puntuals de les diferents unitats de la Universitat Politècnica de Catalunya. Un cop comunicada la necessitat al Servei de Desenvolupament Professional s’inicia la captació de candidats. Aquesta captació es pot fer mitjançant convocatòria pública (amb la seva corresponent difusió) o bé a través de la Borsa de Treball interna de la universitat.
 
En el procés de selecció es fa l’avaluació de les candidatures presentades (avaluació a partir del seu Currículum Vitae, a través de proves teòriques i pràctiques, i d’entrevistes). Un cop seleccionat/da el/la candidat/a es realitza una proposta d’assignació al lloc de treball i es comunica al Servei de Personal per tal de formalitzar administrativament l’assignació al lloc de treball vacant i ofertat. Tot aquest procés es difon a través del WEB de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 
La borsa de treball es destina a cobrir les demandes de personal interí o temporal, per cobrir les necessitats puntuals. En aquest cas es realitza un seguiment i avaluació de totes les assignacions als llocs de treball per tal que un cop finalitzades les vinculacions administratives, prèvia avaluació positiva es puguin reincorporar de nou a la borsa a l’espera de futures assignacions.