Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa resum

ÒRGAN RESPONSABLE
- Vicerector de Personal Acadèmic
- Vicerector de Recerca i Innovació
GRUP D’ INTERÈS
IMPLICATS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ
- Personal Docent i Investigador (PDI)
- Personal Docent i Investigador en Formació
 
Els mecanismes de representació del PDI en el procés, es realitza principalment a través de la participació dels seus representants en els òrgans de govern de la Universitat i també a través dels òrgans de representació sindical (Junta del PDI Funcionari i Comitè del PDI Laboral).
 
El col·lectiu PDI està informat del desenvolupament del procés a través de la publicitat via WEB que es fa per part de la Universitat.
RENDICIÓ DE COMPTES
Durant tot el procés d’accés, es garanteix la publicitat del mateix via WEB de la UPC, i via publicacions en mitjans oficials com ara el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o el Butlletí Oficial de l’Estat. A més, el PDI disposa de la Intranet de Personal per poder consultar el desenvolupament del procés. Un cop finalitzat el procés es presenten documents, que informen sobre el resultat de l’aplicació del mateix, als òrgans de govern de la Universitat per a la seva informació i/o aprovació.
MECANISMES PRESA DE DECISIONS
Els mecanismes per a la presa de decisions són detallats a l’apartat 8 del procediment. En aquest apartat es relacionen els diferents càrrecs i òrgans que tenen responsabilitat en la presa de decisions.
RECOLLIDA I ANÀLISI D’INFORMACIÓ
La recollida i anàlisi de la informació es fa a través de bases de dades internes de la UPC i amb l’anàlisi de les necessitats i/o demandes de les diferents unitats bàsiques de la Universitat, tot d’acord amb la política del PDI establerta pel vicerector de personal acadèmic juntament amb el vicerector de recerca i innovació, per tal d’establir els processos d’accés del PDI.
SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El seguiment, revisió i millora es recull al punt 6. del procés.