Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament del procés

El procés de l’accés i selecció del Personal Docent i Investigador (PDI) de la Universitat Politècnica de Catalunya l’inicia el Vicerector de Personal Acadèmic amb la col·laboració del Vicerector de Recerca i Innovació endegant la definició de la política del PDI.
 
En aquest inici, i posteriorment en el desenvolupament i l’execució, compta amb el suport del Servei de Personal pel que es refereix a l’accés i selecció del PDI.
 
Els documents que contemplen la definició de la política del PDI, com ara els processos d’accés i selecció, d’estabilització, de promoció,... estan emmarcats dins la normativa vigent que afecta a les diferents vinculacions dels col·lectius del PDI. Els esmentats documents són sotmesos a l’aprovació i ratificació dels diferents òrgans de govern de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquests documents són validats en el si del Consell de Direcció de la Universitat i posteriorment són informats i/o acordats, per part del Vicerectorat de Personal Acadèmic i juntament amb el Vicerectorat de Recerca i Innovació, tant als consells de departaments com als consells de centres docents i instituts com als agents socials (Junta del PDI funcionari i Comitè del PDI Laboral). Posteriorment, el Vicerectorat de personal Acadèmic juntament amb el Vicerectorat de Recerca i Innovació els sotmeten a l’estudi i aprovació de la Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern i/o Comissió de Recerca del Consell de Govern, per a la seva ratificació per part del Consell de Govern i del Consell Social de la UPC (si s’escau).
 
Un cop aprovats i ratificats els documents, es fa la corresponent difusió. La implantació del procés de l’accés i la selecció, s’inicia a partir de la comunicació, per part del Servei de Personal, de les places vacants a cobrir o bé de les necessitats puntuals de les diferents unitats bàsiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Un cop comunicada la necessitat al Servei de Personal s’inicia el procés. Aquesta captació es fa mitjançant convocatòria pública amb la seva corresponent difusió.
 
El procés de selecció es fa amb l’avaluació dels candidats per les Comissions corresponents d’acord amb la normativa vigent. Les comissions un cop seleccionat/da el/la candidat/a fan una proposta d’assignació al Servei de Personal per tal de formalitzar administrativament l’assignació al lloc de treball o beca. Tot aquest procés es difon a través del WEB de la Universitat Politècnica de Catalunya a la pàgina de concursos del PDI.