Vés al contingut (premeu Retorn)

Responsabilitats

Vicerector de Personal Acadèmic: elabora les propostes, executa les polítiques,  avalua els resultats, i fa propostes de millora dels processos o de noves directrius i politiques de PDI als òrgans de govern per a la seva aprovació, difusió i implementació.
Gerenta: elabora les propostes, executa les polítiques, avalua els resultats, i fa propostes de millora dels processos o de noves directrius i politiques de PAS als òrgans de govern per a la seva aprovació, difusió i implementació.
Consell de Direcció: valida les propostes de polítiques de personal docent i investigador i de personal d’administració i serveis.
Vicegerència d’Organització i Personal: dona suport al Vicerector de Personal Acadèmic i a la Gerenta en l’elaboració d’ estudis, informes i propostes de política de PDI i PAS, així com informes del resultat de la seva aplicació, i dirigeix la seva execució.
Gabinet Tècnic de Planificació, Avaluació i Estudis: realitza el tractament de les dades, estudis i informes útils per a l’elaboració de les propostes de política de PDI i PAS.
Consells d’unitats bàsiques: òrgans col·legiats consultius
Òrgans de Representació Social: òrgans consultius de representació del personal
Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern: estudia i aprova la proposta de política del PDI i del PAS.
Consell de Govern: aprova i ratifica la política del PDI i del PAS.
Consell Social: aprova i ratifica la política del PDI i del PAS.
Secretària General de la UPC: difon els acords del Consell de Govern a través del web de la UPC.
Secretària del Consell Social: difon els acords del Consell Social a través del web de la UPC.