Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa resum

ÒRGAN RESPONSABLE
 
Vicerector de Personal Acadèmic per a la definició de la política del Personal Docent i Investigador.
Gerenta per a la definició de política de Personal d’Administració i Serveis
 
GRUP D’ INTERÈS
IMPLICATS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ
 
- Personal Docent i Investigador (PDI)
- Personal d’Administració i Serveis (PAS)
Els mecanismes de participació del PDI i del PAS en el procés , es realitzen principalment a través de la participació dels seus representants en els òrgans de govern de la Universitat i també a través dels òrgans de representació sindical dels diversos col·lectius (Junta del PAS Funcionari, Junta del PDI Funcionari, Comitè PAS Laboral i Comitè PDI Laboral).
 
RENDICIÓ DE COMPTES
 
Els documents que informen sobre el resultat de l’aplicació de les polítiques de PDI i PAS són aprovats pels mateixos òrgans de govern i publicats al WEB de la UPC. Cada cop que un document s’aprova en els òrgans de govern, es fa publicitat a través del Web de la UPC. A més, el PDI i el PAS disposa de la Intranet de Personal per poder consultar el desenvolupament de les polítiques aprovades.
 
MECANISMES PRESA DE DECISIONS
 
Els mecanismes per a la presa de decisions són detallats a l’apartat 8 del procediment. En aquest apartat es relacionen els diferents càrrecs i òrgans
que tenen responsabilitat en la presa de decisions.
RECOLLIDA I ANÀLISI D’INFORMACIÓ
La recollida i anàlisi de la informació es realitza a través de bases de dades internes de la UPC i amb el tractament específic d’aquestes dades, per temàtiques, per diferents unitats organitzatives de la UPC.
SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA
El seguiment, revisió i millora es recull al punt 6. del procés.