Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament del procés

1. Aspectes generals
La definició de la política de personal docent i investigador (PDI) i de personal d’administració i serveis (PAS) es realitza de forma centralitzada i és comú per a tots els centres de la UPC.
 
La política del PDI l’elabora el Vicerector de Personal Acadèmic i la política del PAS l’elabora la Gerenta.
 
Tant el Vicerector de Personal Acadèmic com la Gerenta compten amb el suport de la Vicegerència de Desenvolupament Organitzatiu i el Gabinet Tècnic de Planificació, Avaluació i Estudis per a la implementació de les diferents fases de programació, execució, avaluació i seguiment de les polítiques definides i aprovades.
 
2. Política de Personal Docent i Investigador   
El procés de la Definició de la Política de Personal Docent i Investigador l’inicia el Vicerector de Personal Acadèmic. Aquesta política conté, entre d’altres, els criteris per a l’assignació de places, la contractació, l’estabilització, la promoció i el reconeixement de mèrits del Personal Docent i Investigador.
 
El vicerector endega el procés amb l’elaboració dels documents que contenen informació i propostes d’actuació sobre els aspectes esmentats, tot tenint present les necessitats docents de les titulacions que imparteixen i/o impartiran els centres docents, amb els àmbits temàtics emergents i els d’excel·lència que estratègicament cal potenciar, els possibles canvis de situacions administratives que es puguin derivar durant el curs acadèmic i tots aquells aspectes que es consideri poden tenir impacte en aquest procés.
 
Aquests documents són validats en el si del Consell de Direcció i posteriorment contrastats personalment amb els directors de les unitats bàsiques, i en els consells consultius d’aquestes unitats (Consell de Centres Docents, Consell de Departaments i Consell d’Instituts), i amb la part social (Junta del PDI Funcionari i Comitè del PDI Laboral). Es sotmeten posteriorment a l’estudi i aprovació dels següents òrgans:
o    Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern
o    Consell de Govern
o    Comissió Econòmica del Consell Social
o    Consell Social
Cal fer esment, que en els processos d’avaluació i selecció del PDI, també intervé la CSAPDIU (Comissió de Selecció i Avaluació del Personal Docent i Investigador Universitari).
 
Un cop aprovats i ratificats els documents, es fa la corresponent difusió directament a les unitats implicades i a través del web de la UPC.
 
3. Política de Personal d’Administració i Serveis
La Gerenta endega el procés amb l’elaboració de propostes d’actuació sobre el col·lectiu del PAS en relació, entre d’altres, a aspectes com les modificacions de la relació de llocs de treball (creacions, amortitzacions, modificacions), mapa retributiu, definició de perfils de llocs de treball, condicions de treball, plans d’accés, promoció i formació, plans d’acció social, etc.
 
Els documents que componen la política de PAS s’elaboren amb l’objectiu de millorar l’eficiència organitzacional i el desenvolupament de les persones, tenint en compte les necessitats reals dels usuaris, de les unitats bàsiques i dels serveis generals que donen suport a aquestes.
 
Aquests documents, abans de ser elevats als òrgans de govern per a la seva aprovació, són validats en el si del Consell de Direcció i posteriorment contrastats amb els caps de servei i els caps d’unitats bàsiques en diverses reunions (Caps de Servei, Consell d’Administradors de Centre, Consell d’Administradors de Departament i Institut) i amb els agents socials (Junta de PAS-Funcionari i Comitè d’Empresa de PAS Laboral). Posteriorment, són presentats per a la seva aprovació als següents òrgans :
 
o    Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern
o    Consell de Govern
o    Comissió Econòmica del Consell Social
o    Consell Social