Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i mesura

Anualment, la Comissió de Garantía de Qualitat (CGQ) recull  les dades referents a l’orientació i acollida dels estudiants en base als indicadors següents :
 
Estudiants de nou accés
§ Nombre d’ estudiants que participen en cada acció realitzada
§ Nombre de sessions informatives realitzades
§ Resultat de les enquestes de satisfacció
§ Rendiment  acadèmic
 
Estudiants en estades temporals a l’ ETSAV en el marc de convenis de mobilitat.
§ Nombre  d’ estudiants d’intercanvi
§ Rendiment acadèmic obtingut en finalitzar el període d’estudis. 
§ Resultat de les enquestes de satisfacció
§ Nombre d’ incidències, queixes i reclamacions  
 
Estudiants regulars de l’ ETSAV 
§ Nombre d’ estudiants tutoritzats
§ Nombre d’estudiants afectats per la Normativa de Permanència   
§ Nombre d’estudiants amb recomanacions de matrícula  de les comissions d’avaluació curricular.
§ Rendiment acadèmic dels estudiants
§ Nombre d’ incidències, queixes i reclamacions 
§ Resultat de les enquestes  de satisfacció dels estudiants i tutors
 
 
Estudiants que realitzen pràctiques  professionals
§ Nombre d’estudiants que realitzen pràctiques professionals 
§ Nombre d’incidències, queixes i reclamacions rebudes
§  Resultat de l’ enquesta  de satisfacció als estudiants i tutors (externs i interns.)
 
Estudiants que realitzen intercanvi acadèmic en altres universitats
§ Nombre d’estudiants que realitzen intercanvis
§ Rendiment dels estudiants al llarg del període d’intercanvi       
§ Nombre d’incidències, queixes i reclamacions
§ Enquesta de satisfacció als estudiants
 
La Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) recollirà  la informació de cadascuna de les activitats i les presentarà a l’Equip Directiu. Aquest òrgan analitzarà els resultats així com l’eficàcia de les accions correctores del període anterior i proposarà, si escau, noves accions correctores i/o de millora. Aquest document, juntament amb la recopilació d’indicadors i l’informe de resultats s’integrarà  a la Memòria Anual del Centre   per a la seva sanció per part de la Junta d’Escola  i posterior difusió als grups d’interès.
 
Abans de l’inici del següent any acadèmic,la CGQ avaluarà i revisarà el procés  i proposarà, si escau, les corresponents modificacions i/o millores.