Vés al contingut (premeu Retorn)

Desenvolupament del procés

Característiques dels ensenyaments a l’ETSAV   
L’organització dels ensenyaments en quadrimestres, l’alt grau d’experimentalitat, que permet la distribució dels estudiants en grups de taller molt reduïts (aprox. 20 estudiants) i la pròpia organització de la docència   faciliten l’atenció personalitzada als estudiants.
La vertebració de la titulació a l’entorn de les  assignatures TAP (Tallers d’Arquitectura i Projecte ) que utilitzen com element fonamental d’aprenentatge l’elaboració d’un projecte d’Arquitectura com a confluència  de les diferents  disciplines arquitectòniques, suposa una experiència metodològica innovadora pel seu  component interdisciplinari i per la  coordinació intensa entre departaments per tal de garantir  la coherència  i la sistematització en l’adquisició de coneixements, competències  i habilitats per part dels estudiants. Altres escoles d’arquitectura  s’han interessat per aquest  sistema docent. 
 
Una amplia oferta d’optativitat (entre 30 i 40 assignatures per quadrimestre) i un sistema d’avaluació continuada a  les assignatures i curricular, per blocs d’assignatures, que permet  valorar el rendiment de l’ estudiant al llarg de tot el procés d’aprenentatge, completen  les característiques  del sistema.
 
El Centre  posa a disposició de professors i estudiants les eines  informàtiques  més actualitzades per tal de fomentar la comunicació entre tots ells.  Això permet a l’estudiant consultar les seves qualificacions al llarg del quadrimestre, rebre avisos des de les assignatures on es troba matriculat,   disposar de material facilitat pel professor, entregar els treballs en format electrònic, fer consultes on line, etc.
L’existència en la totalitat dels espais docents de l’ETSAV dels més moderns equips multimèdia, la disposició de les aules taller que permeten el treball en grup, la connexió WIFI en tot l’edifici, l’existència d’un sistema de videoconferència portàtil que permet la connexió des de qualsevol espai del Campus completen la qualitat del sistema.  
 
La disponibilitat d’espais d’estudi, aules informàtiques i equips d’impressió  les 24 hores del dia, 365 dies l’any  ajuden i faciliten el procés d’aprenentatge  dels estudiants. 
 
 
1.1.    Seguiment de la docència  
La Comissió d’Avaluació Acadèmica (CA)  és l’òrgan  responsable de vetllar per la qualitat dels ensenyaments impartits al Centre, d’acord  amb les atribucions establertes en el reglament de l’ETSAV. Per col·laborar també en aquestes tasques, es contemplen les figures següents: 
 
·         Responsable d’assignatura  
·         Coordinadors de quadrimestre
·         Delegació d’Estudiants
 
Al llarg del període lectiu  el professor  responsable d’assignatura desenvolupa el pla docent d’acord amb els objectius d’aprenentatge definits prèviament  ( que s’especifiquen amb detall en el procés 290.1.1.1. Qualitat dels programes formatius ). En el cas de detectar desviacions ho comunicarà al  coordinador de quadrimestre.
 
El professor coordinador de quadrimestre convocarà als professors responsables de les assignatures del quadrimestre del que n’és coordinador per tal de verificar l’encaix dels plans docents de les assignatures i la coherència  amb els objectius formatius de la titulació.  En el cas de detectar desviacions o incidències  al llarg del període acadèmic,  ho comunicarà a la  Comissió d’ Avaluació Acadèmica. 
 
Cada quadrimestre, la Comissió d’ Avaluació Acadèmica analitza el desenvolupament de la docència en base a :  
·         Informe final dels coordinadors de quadrimestre on s’analitzaran les desviacions i incidències que s’hagin pogut produir al llarg del període en el desenvolupament de l’activitat acadèmica.
·         Les enquestes dels estudiants  sobre els professors i les assignatures .
·         L’informe emés per la Delegació d’ Estudiants.