Vés al contingut (premeu Retorn)

Definicions

Aptituds I destreses: Habilitats o capacitats que els estudiants han d’haver obtingut en finalitzar els seus estudis.
Competències: Conjunt d’habilitats  i destreses relacionades amb el programa formatiu que capaciten l’estudiant per a desenvolupar les activitats professionals recollides en el perfil d’ingrés i egrés del programa formatiu.
Procés  ensenyament /aprenentatge: Desenvolupament d’accions d’ensenyament  / aprenentatge conduents a  assolir la formació i capacitació d’un estudiant, d’acord amb els objectius del programa formatiu.
Programa formatiu: Conjunt d’ensenyaments  organitzats dirigits a l’obtenció d’un títol o grau que, juntament amb tots els elements normatius , tècnics , humans i materials  associats  el dirigeixin a assolir els objectius establerts pel seu organisme responsable .
Programa Marc: Instrument de planificació i organització dels ensenyaments  que s’imparteixen  a l’ETSAV.
Pla docent: Organització de persones, recursos materials i activitats temporalitzades que es desenvolupen en una  assignatura per tal d’assolir els objectius (competències) previstos en el programa formatiu. 
 
Garantía de qualitat: Totes aquelles accions conduents a assegurar la qualitat interna i externa del Centre.  
Grup d’interès : Tota persona, grup o institució amb interès en el centre, en els seus ensenyaments o el resultats obtinguts. En aquest procés son: PDI, estudiants i societat en general .