Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i Mesura

Amb una periodicitat anual, la Comissió de Garantía de Qualitat de l’ETSAV recollirà les dades referents al procés de gestió d’incidències en base als següents indicadors:


·        Número de reclamacions (NR)

·        Número de queixes (NQ)

·        Número de felicitacions (NF)

·        Número de Suggeriments (NS)

·        Número total de incidències (NI=NR+NQ+NS)

·        Número de incidències rebudes per cadascun dels punts de recepció (presencials, telemàtics o altres) (NI=NIP+NIT+NIO)

·        Temps mig de resolució d’incidències (temps entre la recepció de la incidència i la resolució pròpiament) (TMRI).

·        Nombre d’accions correctores que han provocat una reducció de les incidències (NACRI)

 

Aquestes dades seran la base sobre la qual l’Equip Directiu elaborarà l’informe de resultats de la gestió d’incidències i verificarà l’eficàcia de les mesures proposades prèviament per a la millora d’aquest procés.  Si és necessari, proposarà noves accions correctores i/o de millora. Aquest document, juntament amb la recopilació d’indicadors i l’informe de resultats, s’integrarà a la memòria anual del centre per a la seva aprovació per part de la Junta d’Escola i posterior difusió als grups d’interès: estudiants, PAS, PDI, administració educativa i sectors socio-econòmics corresponents.

Abans del començament del següent any acadèmic, la CGQ haurà d’avaluar i revisar el procés i proposarà, si escau, les modificacions i/o millores corresponents.