Vés al contingut (premeu Retorn)

Referències i Normatives

·        Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

·       Política de qualitat definida al marc del SAIQ de l’ETSAV.

·        Planificació estratègica de la UPC i de l’ETSAV.

·        Llei 4/99 de 13 de gener de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de Novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

·        Llei 11/2007 de 22 de Juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

·        Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

·        Memòria Anual de l’ETSAV.

·        Marc general per atendre els suggeriments, les queixes i les reclamacions dels estudiants. Agencia catalana de Qualitat Universitària (AQU) 2004.

 

Pel que fa al marc normatiu extern al centre, cal tenir en compte també l’annex II del document Presentació dels Sistemes d’Assegurament Intern de la Qualitat de la UPC.